Startup Stock Photos

Vállalkozásfejlesztés – „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ

Az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány pályázati felhívása egyéni vállalkozók, valamint mikro- és kisvállalkozások kapacitásbővítési, innovációs támogatására a vállalkozásfejlesztés területén

 

 1. A pályázat célja

 

Vissza nem térítendő támogatás folyósítása kárpátaljai egyéni vállalkozók, mikro- és kisvállalkozások számára, technológiai felszereltségi szintjük és termelési kapacitásaik növelése, illetve a meglévő kapacitások jobb kihasználása céljából.

 

 

 1. A pályázat részcéljai

 

A szülőföldön maradás és boldogulás támogatása érdekében:

 • a vállalkozási tevékenységek erősítése;
 • a foglalkoztatottság növelése;
 • a gazdasági szereplők üzleti hatékonyságának növelése.

 

 1. A támogatás rendeltetése és intenzitása

 

 1. Pályázni lehet minden olyan projekttel, amely elősegíti az adott vállalkozás fejlődését, versenyképességét és fennmaradását.
 2. A pályázat tárgyát az a) pontban vázolt projektek megvalósításához közvetlenül kapcsolódó eszközök beszerzése képezheti. Kizárólag új eszköz beszerzése támogatható.
 3. Jelen pályázaton elérhető támogatás NEM használható fel adósság törlesztésére, személyi jellegű kiadások fedezésére, személygépkocsi és számítógép vásárlására.
 4. A támogatás intenzitása a pályázat tárgyát képező eszközbeszerzés összértékének legfeljebb 80%-a. A Pályázónak legalább 20%-nyi önrészt kell biztosítania. A Pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázat benyújtásakor és a támogatás kifizetésekor érvényes árfolyamok esetleges különbözősége miatt többletköltség hárulhat a Pályázóra (azaz az önrész mértéke az eredetileg tett vállalásához képest növekedhet).
 5. A támogatás összege nem biztosít fedezetet a visszaigényelhető általános forgalmi adó összegére.
 6. A támogatási összeg folyósítása a támogatási szerződés megkötését és az önrész befizetésének igazolását követően egy összegben történik.
 7. Kereskedelmi, fuvarozási és vendéglátóipari tevékenységhez kapcsolódó eszközök beszerzése NEM támogatható.

 

 

 1. A pályázat keretösszege

 

A pályázat keretösszege 500 MFt.

 

 

 1. Pályázható kategóriák
Kategória típusa Kategória tartalma Egy pályázónak adható maximális összeg (Ft)
A Vállalkozások kapacitásbővítési, innovációs eszköztámogatása 3 000 000

 

 

 1. Jogosultsági feltételek
  1. Pályázatot nyújthatnak be a kárpátaljai lakcímmel rendelkező egyéni vállalkozók és a kárpátaljai bejegyzési című mikro- és kisvállalkozások.
  2. Nem részesülhetnek támogatásban:
  3. a) azok a vállalkozások, amelyek végelszámolás vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási vagy egyéb megszüntető eljárás van folyamatban,
  4. b) a köztartozással rendelkező vállalkozások/ egyéni vállalkozók,
  5. c) azok a vállalkozások/egyéni vállalkozók, amelyek valótlan, megtévesztő információt nyújtottak a pályázati projekttel kapcsolatban.
  6. A pályázat tárgyát képező eszköz(öke)t a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell kiválasztani, figyelembe véve a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint a szokásos piaci árnak történő megfelelést.
  7. A pályázatot magyar nyelven kell elkészíteni.
  8. A Pályázónak vagy vállalkozás esetén a pályázó tulajdonosának és képviselőjének tudnia kell magyarul.
  9. A projekt megvalósítási helyszínének alkalmasnak kell lennie a támogatási kérelemben jelzett tevékenység végzésére.
  10. A pályázat elutasításra kerül, ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, vagy a pályázat nincs összhangban a pályázati felhívás célkitűzéseivel.
  11. A pályázati felhívás keretében egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
  12. A beruházásnak Kárpátalja területén kell megvalósulnia.
  13. A beszerzés/beruházás tárgyára vonatkozó ajánlatot csatolni kell a pályázathoz.
  14. A Pályázó vállalja, hogy a támogatási szerződés aláírását követő legalább 5 évig nem idegeníti el a támogatásból megvalósult fejlesztés tárgyát képező eszköz(öke)t.

 

 1. A pályázáshoz szükséges dokumentumok

 

Egyéni vállalkozók esetén

Kötelezően:

 1. Az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) honlapján keresztül, elektronikus úton benyújtott pályázati adatlap és a Pályázó nyilatkozata a következőkről:
 • a Pályázó más támogatási forrásairól a pályázott projekttel kapcsolatban,
 • a Pályázó köztartozás-mentességéről,
 • az önrész rendelkezésre állásáról,
 • adatvédelmi nyilatkozat.

A pályázat benyújtásakor eredetiben bemutatandó dokumentumok:

 1. árajánlat és magyar nyelvű fordítása,
 2. a Pályázó hivatalos bejegyzéséről szóló igazolás eredeti példánya,
 3. a Pályázó személyi igazolványa,
 4. adószám (identifikációs szám)-igazolás eredeti példányának bemutatása,
 5. a Pályázó magyar nyelvtudását igazoló dokumentum (magyarigazolvány, vagy az iskolai végzettséget igazoló dokumentum, középfokú nyelvtudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány).

Amennyiben releváns:

 1. amennyiben a projekt tárgyát képező eszköz rendeltetésszerű üzemeltetéséhez földterület szükséges, annak használati jogát igazoló dokumentumok (tulajdoni lap, bérleti szerződés).

 

Vállalkozások esetén

Kötelezően:

 1. az Alapítvány honlapján keresztül, elektronikus úton benyújtott pályázati adatlap és a Pályázó nyilatkozata a következőkről:
  • a Pályázó más támogatási forrásairól a pályázott projekttel kapcsolatban,
  • a Pályázó köztartozás-mentességéről,
  • az önrész rendelkezésre állásáról,
  • adatvédelmi nyilatkozat.

A pályázat benyújtásakor eredetiben bemutatandó dokumentumok:

 1. árajánlat és magyar nyelvű fordítása,
 2. a Pályázó hivatalos bejegyzéséről szóló igazolás,
 3. a vállalkozás képviseletére jogosult személy személyi igazolványa,
 4. a vállalkozás tulajdonosának személyi igazolványa,
 5. a vállalkozás képviseletére jogosult személy aláírási címpéldánya,
 6. a Pályázó tulajdonosának és hivatalos képviselőjének magyarigazolványa, vagy a magyar iskolai végzettségéről szóló dokumentum, középfokú nyelvtudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány.

Amennyiben releváns:

 1. amennyiben a projekt végrehajtásához földterület szükséges, annak használati jogát igazoló dokumentumok (tulajdoni lap, bérleti szerződés) eredeti példánya,
 2. a vállalati tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek eredeti példánya,
 3. az exporttevékenységet igazoló dokumentum,
 4. a határon átnyúló együttműködés megvalósítását igazoló dokumentum,
 5. szabadalmak, védjegyek fénymásolata (amennyiben vannak ilyenek, és kapcsolódnak az üzleti elképzelés megvalósulásához).

 

Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy a szerződéskötéshez további dokumentumokat kérjen be a Pályázóktól. Csak a minden mellékletet tartalmazó, határidőn belül érkezett pályázatok érvényesek.

 

 

 1. A pályázat beadási határideje és módja

 

A pályázat benyújtásához a Pályázónak regisztrálnia kell elektronikusan a www.eganede.com honlapon. Itt ki kell töltenie a pályázati kategóriának megfelelő elektronikus pályázati adatlapot. Ezt követően a pályázat mellékleteit az Alapítvány területileg illetékes irodájában kell bemutatni, és itt kell aláírni a helyszínen kinyomtatott pályázati adatlapot és nyilatkozatot 2016. augusztus 1. és 2016. augusztus 31. 16:00 között. A pályázat benyújtásakor a mellékelt dokumentumok eredeti példányairól az Alapítvány másolatot készít. A Pályázó a benyújtott pályázatról átvételi elismervényt kap.

 

 

 1. Főbb pályázatértékelési szempontok

 

Gazdaságfejlesztési tényezők:

 1. a pályázati beadvány, azon belül a megvalósítani kívánt cél milyen mértékben illeszkedik a Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Stratégia célkitűzéseihez,
 2. a fejlesztés pozitív hatást gyakorol a foglalkoztatásra, kapacitásbővüléssel, termék-szolgáltatásskála-bővüléssel jár,
 3. a fejlesztés kiviteli ügyletek bonyolítását teszi lehetővé,
 4. a fejlesztés határon átnyúló együttműködést valósít meg,
 5. a beszerzendő eszköz ukrán vagy magyar gyártmány.

 

Felkészültségi tényezők:

 1. a kötelező 20%-os önrészen felüli, nagyobb önrész biztosítása,
 2. munka-, vállalkozói tapasztalat,
 3. a Pályázó vagy vállalkozás esetén a pályázó tulajdonosának vagy munkatársának szakirányú végzettsége.

 

 

 1. A pályázat futamideje és elszámolása

 

A támogatás felhasználási határideje 2016. december 15. A kapott támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolás benyújtásának határideje 2016. december 31. Az elszámoláshoz 2016. július 15. és 2016. december 15. közötti számlák nyújthatók be.

 

 

 1. A pályázat elbírálásának módja

 

A beérkezett érvényes pályázatok anyagát az Alapítvány értékelés céljából eljuttatja a szakértői csoportnak. Az értékeléssel párhuzamosan sor kerülhet helyszíni ellenőrzés lefolytatására. Az Alapítvány kuratóriuma szakértőknek a pályázatértékelési szempontokban foglaltak szerint adott pontszámai alapján döntési javaslatot terjeszt az Irányító Testület elé. Az Irányító Testület jogosult az igényelt támogatási összeg csökkentésére.

A pályázati dokumentáció az Alapítvány archívumában kerül tárolásra. Az Alapítvány a pályázati eljárás során a Pályázó adatlapján aláírt nyilatkozattal összhangban az ott megadott adatokat szabadon felhasználja. A támogatás tényét az Alapítvány nyilvánosságra hozza.

A pályázatok támogatásáról szóló döntés várható időpontja a pályázat beadási határidejét követő  60. nap.

 

 

 1. Szerződéskötés

 

A nyertes pályázókkal az Alapítvány szerződést köt. A szerződéskötés feltétele, hogy a Pályázó az érvényes bankszámla meglétét, valamint köztartozás-mentességét igazolja. A szerződés mindkét fél általi aláírását követően kerül sor a fejlesztések finanszírozására. Szerződéskötéskor a Pályázónak nyilatkoznia kell a támogatásnak a pályázat céljának megfelelő és a szerződés által megszabott módon történő felhasználási, illetve elszámolási kötelezettségének vállalásáról.

A támogatási összeg folyósításának feltétele, hogy a Pályázó a pályázatban önrészként vállalt összeget a pályázat céljának megfelelően felhasználja, s az arról szóló igazolást az Alapítványnak benyújtsa.

Az Alapítvány inkasszójogot létesít a pályázó valamennyi bankszámlájára a támogatás összegének biztosítékául.

 

 

 1. A támogatás felhasználása, elszámolása

A Pályázó köteles a támogatási összeget a támogatási szerződésben meghatározott módon felhasználni, és a támogatással a rögzített határidőn belül a megfelelő számlák és bizonylatok benyújtásával az Alapítvány felé elszámolni. Az Alapítvány minden pályázat esetében helyszíni vizsgálatot tart a megvalósult fejlesztés tartalmát illetően.

A támogatási összeg fel nem használása, nem a szerződésben foglaltak szerinti felhasználása, illetve az elszámolás határidőn belül történő elmulasztása, valamint az elszámolás nem kielégítő volta esetén a támogatást vissza kell fizetni.

 

A vitás ügyek esetében bírósági eljárás keretében döntenek.

 

 

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben a www.eganede.com honlapon, valamint az alapítvány regionális irodáiban kaphatnak felvilágosítást.

A pályázati felhívás a pályázat benyújtási határidejének lejártáig módosulhat. A módosított pályázati felhívást a Támogató a honlapján közzéteszi.

A pályázati felhívás és a támogatási szerződés esetleges ellentmondása esetén a támogatási szerződés rendelkezései az irányadók.