Képviselői interpelláció Ukrajna igazságügyi miniszterének

Petrenko P. D.-nek,
Ukrajna igazságügyi miniszterének

KÉPVISELŐI INTERPELLÁCIÓ

Tisztelt Pavlo Dmitrovics!

Kárpátalja megye magyar közösségét rendkívüli mértékben nyugtalanítja az Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa által újonnan elfogadott oktatási törvény, különösen annak 7. cikkelye, amelynek értelmében az oktatás folyamatának nyelve a tanintézetekben az államnyelv, miáltal gyakorlatilag a törvényen kívülre kerül a megye valamennyi magyar tannyelvű iskolája.

Az említett törvény 7. cikkelye 1 pontjában foglalt újításnak még a felületes elemzése is bizonyítja, hogy a jogszabály alkotmányellenes, és ellentétes több ukrán törvénnyel és Ukrajna által ratifikált államközi megállapodással.

Az Ukrajna és a Magyar Köztársaság közötti, Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa 1992.07.01-én kelt 2527-XII. számú határozatában ratifikált Szerződés a jószomszédság és együttműködés alapjairól kimondja, hogy a felek egyoldalú és közös intézkedéseket foganatosítanak ezen kötelezettségek teljesítésének elősegítése érdekében az 1991. május 31-én aláírt következő dokumentumnak megfelelően: Nyilatkozat az Ukrán SZSZK és a Magyar Köztársaság együttműködésének elveiről a nemzetiségi kisebbségek jogainak biztosítása terén és a hozzá kapcsolódó Jegyzőkönyv. A felek nemzetközi kapcsolataikban önállóan és közösen lépnek fel a nemzetiségi kisebbségekre vonatkozó nemzetközi dokumentumok megvalósítása érdekében.

Így az említett Nyilatkozat az Ukrán SZSZK és a Magyar Köztársaság együttműködésének elveiről a nemzetiségi kisebbségek jogainak biztosítása terén 10. pontja előírja, hogy „A felek megállapodtak abban, hogy megfelelő feltételeket biztosítanak a kisebbségek számára anyanyelvük tanulásához vagy a saját anyanyelvükön történő tanuláshoz az oktatás valamennyi szintjén.”

Ilyenformán Ukrajna mint a Megállapodásban részt vevő fél nemzetközi kötelezettséget vállalt arra vonatkozóan, hogy biztosítja a jogot a nemzetiségi kisebbségek számára az anyanyelven történő tanuláshoz az oktatás valamennyi szintjén, ami mostanáig megfelelő módon teljesült, mivel az adott szerződést nem mondták fel, és jelenleg is hatályban van.

Mint ismeretes, az Ukrajna nemzetközi szerződéseiről szóló ukrán törvény 19. cikkelyének megfelelően Ukrajna hatályos, a Legfelsőbb Tanács által kötelező érvényűként elismert nemzetközi szerződései a nemzeti jogrendszer részét képezik, és a nemzeti törvényi normák számára előírt rendben alkalmazzák őket. Ha Ukrajna megállapított rendnek megfelelően hatályba lépett nemzetközi szerződése más szabályokat állapít meg, mint amilyeneket Ukrajna megfelelő jogszabálya ír elő, akkor a nemzetközi szerződés szabályait alkalmazzák.

Tekintettel a vázoltakra, Ukrajna népképviselőjének jogállásáról szóló törvénye 16. cikkelye alapján kérem annak tisztázását, hogy Ukrajna oktatásról szóló törvényének 7. cikkelye 1. pontjában foglalt norma megfelel-e az Ukrajna által ratifikált nemzetközi szerződéseknek, és hogy a megye magyar tannyelvű iskoláinak jogukban áll-e – az Ukrajna és a Magyar Köztársaság között a jószomszédság és együttműködés alapjairól kötött, fentebb említett szerződésnek megfelelően – továbbra is a nemzetiségi kisebbség nyelvén, azaz magyar nyelven folytatni az oktatást valamennyi szinten.

 

Tisztelettel,
Ukrajna népképviselője
V. Brenzovics