Bemutatkozó

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 1989. február 26-án alakult Ungváron. A KMKSZ a Kárpátalján élő magyarok kulturális, politikai és szociális érdekeit védő nemzetiségi társadalmi szervezet.

A KMKSZ alapvető feladata a kárpátaljai magyarság érdekeinek védelme. E tevékenységét a nemzetközi jogi normáknak és Ukrajna Alkotmányának, törvényeinek tiszteletben tartásával fejti ki. Részt vesz területünk és országunk politikai életében. A kárpátaljai magyarság egyéni és kollektív jogainak érvényesítése érdekében javaslatokat dolgoz ki az állami szervek felé. Képviselőjelölteket állít, választási kampányt folytat, szószólókat és tanácsadókat delegál az állami és önkormányzati szervekbe. Szorgalmazza a magyar nyelvhasználatának a törvényes keretek közti kiterjesztését a társadalmi lét valamennyi területére. Elősegíti kulturális értékeink megőrzését, hagyományaink ápolását. Gondoskodik nemzeti ünnepeink, történelmi évfordulóink méltatásáról.


A Szövetség célja: az Ukrajna Kárpáton túli területén élő Magyar nemzetiség kultúrájának, nemzeti hagyományainak, anyanyelvének megőrzése és ápolása, anyanyelvi művelődésének és oktatásának elősegítése, valamint az e célokkal kapcsolatos érdekek védelme. A KMKSZ tényezője kíván lenni a kárpátaljai magyarság s az ország politikai és kulturális életének egyaránt. Serkentője, ösztönzője kíván lenni mindazoknak a folyamatoknak, amelyek a magyarság belső önépítését szolgálják, olyan eredményekre törekszik, melyek a magyarság hosszú távú érdekeire összpontosítva népünk számára európai mércével mérhető jövőt teremtenek.


A Szövetség kapcsolatok kialakítására törekszik a Kárpát-medence más magyar politikai és kulturális szervezeteivel. Külkapcsolatainak súlypontját az anyaországgal való együttműködés képezi. Lényegesnek tartja, hogy törekvéseit a nemzetközi fórumokon is megjeleníthesse. A magyar nemzetrészeként a nemzetiségek között vállalja a híd szerepét: előmozdítja a népek közötti kétoldalú, kölcsönös jó viszonyt, s elősegíti a nemzeti azonosságtudat megőrzését és elmélyítését – mindazt, ami összeköt a még csak eljövendő európaiság jegyében.


Támogatja Ukrajnának egy egységes európai biztonsági rendszerbe történő egyesítését, mindazokat a lépéseket, melyek a határok nagyobb átjárhatóságát, országunk Európához történő felzárkózását szolgálják.
A KMKSZ egyik hangsúlyozott követelése a nemzetiségi önigazgatás megteremtése. Kultúrpolitikájának célja az összmagyar kultúrán alapuló magyar kulturális intézmény-rendszer megteremtése, mely magában foglalja az oktatási és közművelődési intézményhálózatot is. Szorgalmazza a kárpátaljai magyar oktatás teljes körű kiépítését, segítséget nyújt egyházi és magán tanintézmények alapításában.