Pályázati felhívás: Gyermekétkeztetési támogatás

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatásával a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. megbízásából felhívást tesz közzé a Bethlen Gábor Alap 2022. évi Nemzetpolitikai célú támogatások előirányzata terhére az alábbiak szerint:

Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzataik létrehozását, a szülőföldön való boldogulásukat, valamint előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal. Magyarország Kormánya az Alaptörvényben lefektetett elvek alapján a kárpátaljai magyar közösség létfeltételeinek, anyagi biztonságának, otthonmaradásának és széles körű fejlődésének támogatása érdekében a 2015. évtől támogatást nyújt kárpátaljai személyek részére.

1. A felhívás célja

A kárpátaljai magyar nyelvű óvodai csoportokba, illetve a közoktatási intézmények magyar tannyelvű 1–4. osztályába járó gyermekek étkeztetésének támogatása.

2. A támogatási kérelem benyújtására jogosultak köre

A gyermek igazolt étkeztetési költségeinek támogatása céljából támogatási kérelmet nyújthat be a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó, Ukrajnában állandó lakcímmel rendelkező, magát magyarnak valló szülő, illetve törvényes képviselő, feltéve, hogy gyermeke Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező óvoda magyar nyelvű óvodai csoportjába, illetve III., vagy alacsonyabb fokozatú működési engedéllyel rendelkező közoktatási intézmény magyar tannyelvű alsó tagozatának 1–4. osztályába jár. Egy gyermek jogán csak az egyik szülő (törvényes képviselő) jogosult kérelem benyújtására.

3. Igényelhető támogatás

3.1. A rendelkezésre álló teljes támogatási keretösszeg: 198 000 000 Ft.

Az igényelhető támogatás összege: Az egy gyermek után járó támogatás teljes (maximális) összege 30.000 Ft-nak megfelelő UAH.

3.2. A felhívás kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

3.3. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

3.4. A támogatás intenzitásának mértéke: 100%.

4. Támogatási kérelmek benyújtásának határideje

A felhívásra a 2022. október 19.–2022. november 18. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani azzal, hogy a támogatási kérelem benyújtásához elengedhetetlen a 2021.09.01.–2022.02.24. közötti időszakon belül kiadott, legalább 1 hónapra vonatkozó étkezési költség befizetését igazoló számlák, befizetési dokumentumok bemutatása.

A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló határidők elmulasztása jogvesztő!

5. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok

5.1. Támogatási kérelem

A támogatási kérelem személyesen igényelhető a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) regionális irodáiban. A támogatási kérelmet az iroda munkatársa tölti ki. A kitöltött kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt az iroda munkatársa veszi át, azokról írásos elismervényt ad.

5.2. A támogatási kérelem mellékletei

A támogatási kérelmet benyújtó személy

– érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata. Amennyiben a kiskorú családneve nem egyezik meg a szülő/nevelőszülő családnevével, mellékelni kell az igénylés beadására vonatkozó jogosultságot igazoló dokumentumot;

– adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata.

A gyermek

– születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata;

– adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

– óvodalátogatási, illetve iskolalátogatási igazolása a 2021/2022-es tanévről (melyben szerepel az intézménylátogatási napok/az igazolatlanul mulasztott tanórák száma). Az intézménylátogatási igazolás nyomtatványa az Alapítvány regionális irodáiban, a tanintézményekben, illetve az Alapítvány honlapjáról szerezhető be;

– étkezési költségének befizetését igazoló dokumentumok (számlák) fénymásolata, a 2021.09.01.–2022.02.24. közötti időszakon belül kiadott, legalább 1 hónapra vonatkozó étkezési költség befizetését igazoló számlák, befizetési dokumentumok bemutatása.

Nem jogosult a támogatásra az az 1–4. osztályos tanuló, aki a 2021/2022-es tanévben több mint 50 óra igazolatlan hiányzást halmozott fel.

5.3. Mellékletek benyújtása

Amennyiben a kérelmező a jelen felhívást megelőzően nyújtott be támogatási igényt az Alapítványhoz, és a benyújtott

  • személyi igazolványában,
  • adóazonosító igazolásában,
  • születési anyakönyvi kivonatban

foglalt adatok nem változtak, és ennek tényéről a támogatási kérelemben (adatlapon) nyilatkozik, úgy a kérelmező a támogatási kérelem benyújtásakor mentesül ezen dokumentumok ismételt benyújtásától.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a jelen pontban felsorolt dokumentumokon kívül előírt egyéb melléklet(ek) benyújtása kötelező.

6. Hiánypótlás

Amennyiben a támogatási kérelem vagy a kötelezően csatolandó mellékletek esetében hiánypótlás szükséges, akkor a támogatási kérelmet benyújtó személy köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni. Amennyiben a támogatási kérelmet benyújtó személy határidőre nem tesz eleget vagy nem megfelelően tesz eleget a hiánypótlási felszólításban foglaltaknak, a támogatási kérelem érvénytelennek minősül. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

7. A támogatási kérelem elbírálási rendje

Az Alapítvány központi irodája ellenőrzi, hogy a támogatási kérelem megfelel-e a jelen felhívásban meghatározott feltételeknek. Az Alapítvány megvizsgálja a kérelem felhívás céljainak és feltételeinek való megfelelését és javaslatot tesz a támogatások odaítélésére. A támogatási kérelmekről a Bethlen Gábor Alap Bizottsága dönt. Támogatás a rendelkezésre álló támogatási keret kimerüléséig nyújtható.

8. A támogatási jogviszony létrejötte és a támogatás folyósítása

A jogosultsági feltételeknek megfelelő kérelmezők (a továbbiakban: kedvezményezettek) részére az Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Támogató) megbízásából támogatói okiratot bocsát ki.

Támogatói okiratnak minősül a döntési lista alapján a kedvezményezettnek megküldött hivatalos értesítés is, ha abból a támogatásra vonatkozó döntés, a támogatás kedvezményezettje, valamint a támogatás célja és mértéke kitűnik.

A támogatást elutasító döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs.

A támogatást az Alapítvány folyósítja a kedvezményezettek részére. Készpénzben történő biztosításra, vagy egyéb fizetési módon történő folyósításra nincs lehetőség.

9. A támogatási jogviszony megsértésének következményei

A Támogató jogosult a támogatói okiratban foglaltaktól elállni, azt azonnali hatállyal visszavonni és a szerződésszegés következményeit alkalmazni, ha

  • hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási kérelem benyújtásakor,
  • kedvezményezett valamely, a támogatási kérelem benyújtása során kötelezően megtett nyilatkozatát visszavonja.

A kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatási jogviszony megszegése esetén köteles a támogatás összegét a Támogató rendelkezése szerint részben vagy egészben – ügyleti kamat felszámításával együtt – visszafizetni.

10. Nyilvánosság tájékoztatása

A támogatási kérelem beadásával a kérelmet benyújtó személy egyben hozzájárul az alábbi adatainak és a támogatói döntés tartalmának a Támogató internetes honlapján való nyilvános közzétételéhez, kezeléséhez:

  • a támogatási kérelmet benyújtó személy neve,
  • a támogatási összeg.

A támogatási kérelemmel kapcsolatos kérdésekben az alábbi elérhetőségen tájékozódhatnak:

www.kmkszalap.orgkmkszja@gmail.com