A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) választmányának és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) választmányának nyilatkozata

Nyilatkozat

a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) választmányának és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) választmányának nyilatkozata az Ukrajna nemzeti közösségeiről szóló törvénytervezettel kapcsolatban

 

A törvény tervezete, amelynek szövege elérhető Ukrajna Legfelső Tanácsa emberi jogok, Donyeck és Luhanszk megyék ideiglenesen megszállt területei, a Krím Autonóm Köztársaság és Szevasztopol város megszállás alóli mentesítése és visszaintegrálása, a nemzetiségi kisebbségek és nemzetiségek közötti kapcsolatok kérdéseivel foglalkozó bizottságának honlapján, az Ukrajna nemzetiségi kisebbségekről szóló törvénytervezetének módosított és kiegészített változata.

Elvi újítás az Ukrajna nemzeti közösségeiről szóló törvény tervezetében a megnevezés módosítása, miáltal megváltozik a szabályozás tárgya (objektuma), a jogviszony alanya (szubjektuma). Nevezetesen: a törvénytervezet az „Ukrajna nemzetiségi kisebbségei és a hozzájuk tartozó személyek” helyett az „Ukrajna nemzeti közösségei és a hozzájuk tartozó személyek” megfogalmazás használatát javasolja. Ezt a változtatást, a fogalmak ilyetén történő módosítását megengedhetetlennek tartjuk, mivel a „nemzeti közösség” kifejezést nem ismeri sem az Alkotmány, sem az Ukrajna által kötött nemzetközi szerződések. Ezekben az ukrán törvényhozó számára imperatív jellegű dokumentumokban a jogvédelem tárgyainak meghatározására a „nemzetiségi kisebbség”, „nyelvi kisebbség”, „kisebbségi nyelv”, „vallási kisebbség”, „őshonos nép” stb. kifejezések használatosak, miközben a „nemzetiségi közösség” kifejezés hiányzik belőlük.

Ezért kategorikusan elutasítjuk a jelzett új megnevezés bevezetését Ukrajna törvényeibe, mivel szerintünk az az alkotmányos és nemzetközi jogi alapelvektől történő eltéréssel alapot és előfeltételt teremt országunkban a nemzetiségi kisebbségek jogvédelmi rendszerének további rombolásához.

Ugyancsak nem érthetünk egyet azokkal a tervezet által javasolt normatív rendelkezésekkel, amelyek a kisebbségi nyelvek használatát a nyilvános térben csak a helyi tanácsok döntése nyomán és csak a helyi közösségek szintjén teszik lehetővé, mivel ebben az alkotmányos jogok korlátozásának és Ukrajna nemzetközi jogi kötelezettségvállalásai megsértésének a szándékát látjuk. Úgyszintén jogaink megsértésére irányuló kísérletként értékeljük a próbálkozást, hogy a törvénytervezetben rögzítve legyen a nemzetiségi kisebbségekhez tartozó személyek megfosztása az anyanyelvű oktatáshoz való joguktól.

Arra is felhívjuk a figyelmet, hogy a rendelkezések jelentős részének deklaratív stílusa, valamint a fogalmi bizonytalanság alkalmatlanná teszi a javasolt normatív szöveget arra, hogy jogi dokumentumként alkalmazzák a gyakorlatban a nemzetiségi kisebbségek jogainak védelmére.

A fentiekben vázoltak alapján joggal állíthatjuk, hogy a törvénytervezetben sérülnek a nemzetiségi kisebbségek anyanyelvű oktatáshoz és szabad anyanyelvhasználathoz való jogainak érvényesítésére vonatkozó alkotmányos normák, valamint, hogy sérül az Alkotmány a már létező jogok és szabadságjogok új törvények elfogadásakor történő korlátozására vonatkozó tilalmat illetően. A törvénytervezetben tetten érhető az Ukrajna számára kötelező nemzetközi jogi dokumentumok és azok egyes elveinek és normáinak a hiánya vagy szelektív érvényesülése és olyan megfogalmazásuk, amelyben elvész a tartalmi súlyuk, s figyelmen kívül maradtak az adott kérdésben a Velencei Bizottság ajánlásai is.

A tervezetből hiányzik egyes hatályos jogok rögzítése, mindenekelőtt a politikai életben való részvétel jogának érvényesítése mind a helyi, mind az államhatalmi szervek szintjén. Vagyis a tervezetben a kisebbségi közösségek jogállása kizárólag a jogviszony tárgyaként van rögzítve, a kisebbségi közösségek tehát teljesen meg vannak fosztva a jogintézményektől és saját sorsuk befolyásolásának mechanizmusaitól.

A törvénytervezet a még hatályba lévő kisebbségi törvényhez képest jogszűkítéseket tartalmaz az anyanyelven történő oktatás, a kisebbségi nyelv használata, valamint a nemzeti szimbólumok használati lehetőségeit illetően, ami egyértelműen alkotmányellenes.

Úgy véljük, hogy egy ilyen törvény elfogadása a nemzetiségi kisebbségek az Alkotmány és Ukrajna nemzetközi kötelezettségvállalásai által szavatolt jogainak a megsértéséhez, jogi helyzetük jelentős romlásához vezet. Maga a tény, hogy ilyen szöveg kerül Ukrajna Legfelső Tanácsa elé, lényegesen károsíthatja államunk nemzetközi megítélését.

A tervezettel kapcsolatos részletes észrevételeinket és javaslatainkat megküldtük Ukrajna Legfelső Tanácsa szakbizottságának.

 

Ungvár, 2021. július 23.

dr. Brenzovics László,
a KMKSZ elnöke

dr. Zubánics László,
az UMDSZ elnöke