Ukrajnában élő magyar közösség támogatása

1. A pályázat célja: A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) által – a “KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány közreműködésével – pályázat alapján nyújtható támogatás az oktatás és a kultúra támogatása által az Ukrajnában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, a Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítását, valamint a magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítését célozza.

A pályázati kiírás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi, tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

2. A pályázat alapján támogatható tevékenységek
2.1. A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, oktatási programok és ahhoz kapcsolódó tevékenységek támogatása, így különösen:
– a magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, oktatási, kulturális és hagyományőrző programok, szórványprogramok támogatása,
– egyházi programok támogatása (kulturális, hitéleti és szociális tevékenységek).
2.2. A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás támogatása, így különösen:
– magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás, kézirat-előkészítés támogatása,
– szakmai kiadványok támogatása.
2.3. A magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések támogatása, így különösen:
– országos vagy regionális jelentőségű kulturális, közművelődési, oktatási programokat megvalósító intézmények infrastrukturális fejlesztése,
– felújítási költségek támogatása,
– megkezdett ingatlan felújítások folytatásának támogatása.
2.4. Regionális vagy helyi jelentőségű civil szervezetek, illetve egyház által fenntartott oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények működésének támogatása, így különösen:
– működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, anyagbeszerzés, tárgyi eszköz beszerzése, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek).

Egy pályázó összesen egy pályázatot nyújthat be az Alapkezelő által meghirdetett 2020. évi “A magyar kultúráért és oktatásért” című központi és regionális pályázati kiírásokra, valamint a 2020. évi “Ifjúsági és cserkész közösségek tevékenységének támogatása” című pályázati kiírásra.

A pályázó azonban a 2.1.-2.4. támogatható tevékenységek közül több tevékenységre is pályázhat (pl.: egy pályázat keretében megpályázható az oktatási és kulturális program, a magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás és a pályázó szervezet működési költségei, fejlesztései, illetve eszközbeszerzése, valamint ingatlan-beruházások költsége)!

Nem nyújthat be pályázatot az, aki 2020. évben Nemzeti Jelentőségű Intézménynek minősül a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság 111/2019. (12.18.) számú határozata alapján.

3. Támogatható kiadások:
A pályázat keretében kizárólag a támogatás céljának megvalósításához szükséges, a megvalósítási időszakban – azaz 2020. január 1. és 2020. december 31. között – keletkezett költségek számolhatóak el a 2020. évi általános pályázati és elszámolási útmutató a pályázati kiírásokhoz jogi személyek részére (a továbbiakban: Általános pályázati és elszámolási útmutató) 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

4. Nem támogatható kiadások:
– egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés),
– pályázatírás költségei,
– ingatlan- és gépjárművásárlás,
– jövedéki termékek (alkohol, dohányáru stb.),
– késedelmi kamat, bírság,
– adótartozás, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozás (együtt: köztartozás).

5. Pályázók köre:
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1 § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével pályázatot nyújthat be 2017. december 31. előtt bejegyzésre került ukrajnai székhelyű
a) civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, valamint települési, területi önkormányzat, és az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény,
b) kizárólag a 2.2. pont szerinti támogatási cél tekintetében gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személy (a továbbiakban: vállalkozás), ezen belül különösen mikro-, kis- és középvállalkozás, ide nem értve az egyéni vállalkozót, valamint,
c) egyházi jogi személy, határon túli egyház, belső egyházi személy és annak hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye
(a továbbiakban együtt: pályázó).

6. Nem részesülhet támogatásban:
6.1. politikai párt vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezet,
6.2. az 5. b) alpont szerinti kivétellel vállalkozás,
6.3. egyéni vállalkozó,
6.4. azon pályázó, amely az adott pályázat közzétételét megelőzően a Bethlen Gábor Alap vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt támogatások igénylése vagy a támogatásokkal kapcsolatos beszámolási kötelezettség teljesítése során valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használt fel,
6.5. azon pályázó, amely végelszámolás, vagy csődeljárás alatt áll, illetve amellyel szemben felszámolási eljárás van folyamatban,
6.6. azon pályázó, amellyel, vagy amely képviselőjével szemben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B § (1) bekezdésében meghatározott valamely kizáró ok fennáll,
6.7. azon pályázó, amely nem felel meg az Áht. 50 § (1) bekezdésében foglaltaknak.

7. Az igényelhető támogatás
7.1. A teljes támogatási keretösszeg 150 000 000 Ft.
7.2. Az igényelhető támogatás mértéke: 300 000 Ft-3 000 000 Ft közötti támogatási összeg.
7.3. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
7.4. A támogatás rendelkezésre bocsátása: 100%-os támogatási előlegként, egy összegben, utólagos beszámolási kötelezettséggel történik.
7.5. A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
7.6. A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

8. A pályázati feltételek:
8.1. Megvalósítási időszak: 2020. január 1.-2020. december 31.
8.2. A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2019. december 20.
8.3. Benyújtási határidő: 2020. január 28. 14 óra 00 perc (közép-európai idő szerint).
8.4. Beszámoló benyújtására előírt határidő: a nyertes pályázónak (a továbbiakban: kedvezményezett) a támogatott tevékenység megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2021. január 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (a továbbiakban: NIR) segítségével.

9. A pályázat benyújtásának formája
A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR online felületén, mely elérhető: a https://nir.bgazrt.hu oldalon vagy az Alapkezelő honlapjáról (http://www.bgazrt.hu).
A pályázati csomag elemei:
– pályázati kiírás,
– pályázati (elektronikus) adatlap és mellékletei,
– Általános pályázati és elszámolási útmutató,
– a határon túli magyarsággal kapcsolatos egyes támogatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek).

További információk ITT találhatóak.