A beregszászi Rákóczi-szobor története

(126 éves álom vált valóra)

A Beregszászi Rákóczi-szobor története mintegy 126 évre tekint vissza. Még a Rákóczi-szabadságharc kezdetének 190. évfordulója (1893) idején megfogalmazódott egy általánosan óhajtott akarat, hogy Bereg vármegye egy lovas szobrot állítson a Nagyságos Fejedelem emlékére. Örökös emléket szerettek volna állítani őseink Tarpa és Vári után Beregszászban 1703. május 21-22-én végbement kuruc zászlóbontásnak, amelynek alkalmával éppen ebben a városban alakulhattak ki a gyalogos és a lovas századok. Elődeink jól tudták, hogy a város színhelye a még kezdetleges, de eredményes szervezőmunkának, ami végül létrehozta Rákóczi seregének alapjait. A történelmi tényekről Thaly Kálmán (1839–1909) történész, a kor avatott Rákóczi kutatója által is tájékozódhattak a Beregszásziak. Ismeretes, hogy ezekben az években Magyarország más megyéiben még nem állítottak reprezentatív emléket II. Rákóczi Ferencnek. Figyelemre méltó, hogy a fejedelem lovas szobrát legelőször nem Budapestre vagy Sárospatakra és nem is a sorsdöntő csaták színhelyeire álmodták meg, hanem a beregszászi római katolikus templom melletti térre, a harmadik zászlóbontás színhelyére. Ezért is jogos ma a történelmi jóvátétel a zászlóbontás helyszíntől nem messze, a mai Budapest téren. Írásunkban levéltári adatok segítségével felelevenítjük a beregszászi szoborállítás főbb állomásait, emlékeztetve a ma emberét arra, hogy milyen hosszú is lehet az út az igazsághoz, egy álom megvalósításához.

Beregszászban az 1893. évi Rákóczi–szoboralap létrehozásával elkezdődött a pénzgyűjtés, amely a kezdetekben a tudományos-történelmi előadások jövedelmének bevételezését jelentette. 1893. május 22-én a beregszászi zászlóbontás napján hangzottak el a vármegyeházán az első történelmei előadások, amelyek nem csupán a Rákóczi-szabadságharcnak voltak szentelve, hanem egész Magyarország történelmét ismertették az érdeklődőkkel. Először gr. Zichy Jenő (1837-1906) magyar szakíró, politikus, Ázsia-kutató, az MTA tiszteletbeli tagja előadását hallgatták meg, „A magyar faj eredetéről” címmel. Ezután a kor Rákóczi kutatója és politikusa, Thaly Kálmán költő, író, a MTA tiszteleti tagja, országgyűlési képviselő tartotta meg sikeres előadását „Beregvármegye történelmi szereplése a Rákóczi-szabadságharcban” címmel. A történelmi jelentőségű előadás hiteles forrásokat használt fel, amelyet egy szakavatott kutatótól hallhatott a nagyérdemű közönség. (A későbbiekben közöljük ennek az előadásnak a szövegét). 

A Bereg vármegyei értelmiség figyelme –az országéval együtt– ekkor több történelmi eseményre összpontosult az egyik természetesen a beregszászi szoboravatás, a második a honfoglalás ezeréves jubileumának a méltó megünneplése 1896-ban, valamint Rákóczi és társai hamvainak hazaszállítása. Bereg vármegyének a kormányhoz és az MTA-hoz benyújtott folyamodványa szerint a hamvakat Munkács várába szerették volna elhelyezni. Az előzetes tervek szerint Bereg vármegye a Fejedelem szobrát Magyarország fennállásának ezredik évfordulójára, 1896-ra szerette volna felavatni.

Az említett Thaly Kálmán előadásának tiszta jövedelme 218 forint volt, mely összeg a Rákóczi-szoboralapba került. A hallgatóság soraiban többek között jelen volt Bay Ilona (1837-1913) a Bereg vármegyei Csaroda földbirtokos asszonya, aki a szoboralap bőkezű adakozójává vált. Ő mint első magánadományozó a beregszászi lovas szoborra 100 forintot adományozott.[1] Az előadók Munkácson is vendégeskedtek, ahol a gimnázium tornacsarnokában tartották meg előadásaikat, majd kirándulást szerveztek a Beszkidekre.[2]

Az Osztrák-Magyar Monarchia idején az élő Rákóczi-kultusz jegyében Magyarországon több város is emléket szeretett volna állítani Rákóczinak. 1894-ben Kassa városa hozott döntést arról, hogy nem az addig tervezett Kossuth szoborra fog gyűjteni, hanem egy Rákóczi szobor felállítására szólítja fel az országot. Erről a Beregszászban megjelenő Bereg című lap azt közölte, hogy igyekezni kell a beregszászi szoborállítással, mert a kassaiak előbb megvalósíthatják tervüket. Ugyanakkor azt is leírták, hogy Beregszász zászlóbontó hely, ezért mindenképpen övé a szoborállítás elsődleges joga.„a történelmi nevezetességű 1703-ik évi beregszászi zászlóbontás mely a Rákóczi forradalom tényleges megkezdésének tekintetik, történelmi előjogot állapít meg Beregszász részére, hogy a szobor itt állíttassék fel.[3] Még ebben az évben sorozatos adakozás kezdődött, ami hosszú évekig tartott. Hivatalnokok, városok, falvak tették meg adományaikat. Maga a Bereg című hetilap kiadója, Sallay Gyula 4 forintot adományozott.[4] Jellemző, hogy Győr[5] városa és Hódmezővásárhely[6] közgyűlése 100-100 forintot utalt a beregszászi Rákóczi szoboralapba. Időközben városunk júliálist szervezett nyári táncmulatsággal e nemes célra.[7] A város átiratban szólította fel a törvényhatóságokat, hogy lehetőség szerint áldozzanak a szoborra. Ennek sikere lett, a Rákóczi-szobor alap vagyona ugyanis az 1898. év végével a vármegyei főpénztár hivatalos kimutatása szerint 4864 frt. 56 kr. tett ki. Felhívták többek között a ruszin községeket, a Gens fidelissima képviselőit, Rákóczi leghűségesebb népét a leendő szobor szimbolikus értékére, a hazafias magyar-ruszin barátságban betöltött fontosságára.[8]

A Bereg vármegyei települések a nemzeti ünnepeink alkalmával is adakoztak, például március 15-én. Mezőkaszonyból egy ilyen alkalommal küldtek hazafias levelet a Bereg szerkesztőségébe. A levél szövege a következő: „Tekintetes Szerkesztő Úr! Azt mondja Horváth Mihály, volt nagy történettudósunk: „A haza olyan lény, melynek teste és lelke is van: testét képezik a hegyek, völgyek, a folyók melyek ezeken keresztül futnak, a faj melyhez tartozunk, a nyelv, melyen gondolatainkat és érzelmeinket kifejezzük, lelkét meg az emlékezések, a regék, mesék és mondák alkotják. A test addig él, míg lelke testéhez van csatolva, míg magyarul érző és gondolkodó lesz, míg az emlékezés hű és eleven. Nekünk magyaroknak, számtalan emlékeink soha ki nem törölhető nyommal vannak bevésve emlékezetünk hű napjára s ezeket szent kegyelettel őrizzük és ápoljuk.” Rákóczival kapcsolatban hangsúlyozták: „Ő volt az, ki a szabadság véres zászlaját kibontotta, ő ki érette vagyont, kitüntetést, rangot feláldozott, ki mint a szabadság törhetlen bajnoka, önként ment a keserű száműzetésbe. Az a hely, hol a szabadság szent ügyének élére állt, s a honnan örökre búcsút mondott szeretett hazájának, Bereg megye volt.” Ezután a mezőkaszonyi intelligencia, Kerekes Lajos állami tanító felhívására, a következő összegben adományozott: Csatáry György, Fésüs Lajos 2-2 frt., Kóródy Zoltán, Lukács Dániel, Horváth M., Tóth János, Papp Kálmán, Dr. Weltman S., dr. Formanek N., Kotrba N., 1-1 frt., Zámbory Zoltán, Kerekes Lajos, Bakcsy László, Fuló Gyula 50-50 kr., Handlery N., Guthy János 25-25 kr. összesen 14 frt. 50 kr., Bíró Kálmán 50 kr., Szabó Károly 1 frt.

Az adakozás elterjedésének érzékeltetése céljából az alábbiakban csupán néhány település gyűjtési eredményeit közöljünk. A következő listából láthatjuk, hogy sokszor szegény környezetből, kis összegek beadásával gyarapodott az alap. A jegyzék továbbá alátámasztja, hogy széleskörűen adakozott a zsidó vallású és a ruszin-ukrán lakosság is. Az adományokat kezelő alispáni hivatalhoz a következő összegek érkeztek be:

1. Nagydobrony községben begyűlt 4 frt. 70 kr. Összeadták: Nagydobrony község 2 frt., Dr. Grünwald Sándor 50 kr., Hidi Ferenc 20 kr., Orosz Ignác 50 kr., Molnár János 25 kr., Badó Pál József 10 kr., Bátyi Sámuel 10 kr., Zombori Antal 10 kr., Sulyok János 10 kr., Nagy József 10 kr., Rozenstein Dávid 20 kr., Badó Ferenc 25 kr., N.N. 20 kr., Csigy 10 kr.

2. Kisdobrony községben begyült: 3 frt. 49 kr. Összeadták: Komonyi Miklós 20 kr., Nagy Menyhért, Szatmári János, Gál P. István, Nagy Jánosné 5-5 kr., Fábián József 10 kr., Nagy Zsigmond 6 kr., Nagy Ferenc 4 kr. Berta Ferenc, Úr Lajos, Bartus Miklós, ifj. Bartus Miklós, Komonyi Lászlóné, Nagy Ignác, Fábián János, Solymos Ferenc, Gál János 5-5 kr., ifj. Nagy Lajos 10 kr., ifj. Komonyi István 5 kr., özv. Komonyi Istvánné, Veisz Farkasné 10-10 kr., Úr Boldizsár, Lebovits Hermann 5-5 kr., Veisz Móric 10 kr., Sándor József, Ungvári Lajos 10-10 kr., Rosenbaum Dávid 5 kr., Böszörményi János 10 kr., Sós Ferenc 5 kr., Lebovics Jakab s Adolf 10-10 kr., Nagy Jánosné, Nagy Sándor, Veisz Herman, Veisz Menyhért 10-10 kr., Nagy Miklós, Grószfeld Farkas, Meiselsz Márton, Grünfeld Farkas, Komonyi Kálmán, Nagy László, Úr Albertné, Úr Vincze 5-5 kr., Nagy Kálmán 10 kr., Nagy Bertalan 5 kr.

3. Barabás községben befolyt: 3 frt. 10 kr. Összeadták: Kun László, id. Orosz Ferenc 10-10 kr. N.N. 30 kr. N.N. 10 kr., N.N. 50 kr., ifj. Orosz Mihály 5 kr., Beregszászi Mihály 10 kr., Kun Árpád 10 kr., Kun 40 kr., N.N. 50 kr., Egy valaki 20 kr., N.N. 5-5 kr.

4. Csonkapapi községben befolyt: 2 frt. 52 kr. Hozzájárultak: Juhász Kálmán 20 frt., Polonkai Imre, Kukri Péter, Pohi Gábor, Kormány Gyula, Sütő Ignác 10-10 kr., Sütő József, Veres Károly, Veres Zsigmond, Veres Lajos, Tóth András, Ködöböcz Ferenc, Ködöböcz Pál, 5-5 kr., Ködöböcz András 10 kr., Veres Dániel, Veres János, Tar Ferenc, Gerő Imréné, Halász Dániel, Veres Béni, Barta Erzsébet, Veres Miklós, Szatmári Ferenc, Adler Ábrahám, Turóczy Sámuelné 5-5 kr., Veisz Dávid 30 kr., Kelemen József, Halász Menyhért, Halász Gerzon, Szatmári Pál 10-10 kr., Boksa Sámuel és Lengyel Eszter 6-6 kr.

5. Vámosatya községben befolyt: 8 frt. 82 kr. Összeadták: Baksa András 40 kr., Nagy Károly 10 kr., Baksa Imre 20 kr., Gazdag Lajos 7 kr., Erdőhegyi Pál 50 kr., Solymos Berti, Klein Mayer 10-10 kr., Balog Sándor 50 kr. Kósa József 10 kr., Szabó Albert, Gottdiner Mózes, Veisz József 10-10 kr., Vidder Mór 1 frt., Varga Pál 50 kr., Goldlanc Bernát 5 kr. Miskolci Károly, Bazanyi Ferenc. Gottdiener Mózes, Gazdag Károly, Baksa Imre, 10-10 kr., Csüllüg Kati 20 kr., Fried Mátyás, Engel Lipót, Fécsi Imréné 10-10 kr., Nagy Gábor, Nagy Imre, Putczi Miklósné, Ködöböcz Imre, Nagy Imréné, Szabó Gábor, Laczkó Gábor, Lemoczkyné, Laczkó András, Csiszár Sándorné, Pécsi Albert, Gazdag Lajos, Laczkó Ferenc 10-10 kr., Solymos Ignác 20 kr., Frenkel Béla 1 frt., Mezei Istvánné, Solymos Lajos, Gábor és Imre, Bíró András, Sárközi József, Szatmári András, Laczkó Imre, Szabó József, Pécsi Menyhért, Balog József 10-10 kr., Bíró Péter 20 kr.

6. Gelénes községben befolyt: 1 frt. 86 kr. Ezen összeg mint egy 60 ember 1-4 krajcáros adományából folyt be.[9]

7. Beregszász városban begyűlt 14 frt. 15 kr. Összeadták: Klein Ignác 20 kr., N.N. 50 kr., Auer Károly 50 kr., Hauser Gyula 50 kr., Pogány János 1 frt., Gulácsy István 50 kr., N.N. 30 kr., Gelberman Jakab, Frank Herman 10-10 kr., Bergerné 20 kr., Vágányi Lajos 30 kr., Ösztreicher Ignác 20 kr., Iczkovics Lajos, 20 kr., özv. Mauskopf Samuné 15 kr., Schvarc Herman 10 kr., N.N. 10 kr., N.N. 10 kr.,  Schvarcz Ferenc 20 kr., Nagy Béla 50 kr., B.J.20 kr., Török Gyula 1 frt., Jászay Ignác 30 kr., N.N. 15., N.N. 10 kr., Lichstenstein Gyula 10 kr., Berkovics Jakab 10 kr., N.N. 20 kr., Grünstein Soma 50 kr., Fischer Herman 20 kr., Róth Dániel 20 kr., Friedlander Áron 20 kr., Salamon Herman 10 kr., Farkas Jakab 30 kr., Kroó József 20 kr., Braun Sándor 20 kr., Vinkler József 20 kr., Preznánszki György 20 kr., N.N. 20 kr., Rozner Márton 20 kr., Kovács Kálmán 50 kr., N.N. 10 kr., Glück Lázár 50 kr., Fogel Ferenc 20 kr., Lobermayer Ferenc 20 kr., Izrael és Schönfeld 10 kr., Vallenstein Lipót 10 kr., Vágányi Antal 50 kr., Adler Ede 10 kr., Skaczel Ödön 10 kr., Cs. Orosz Mihály 40 kr., Bauman 25 kr.

8. Bátyu községben befolyt 8 frt. 14 kr. Összeadták: X.Y 5 frt., Simon János 10 kr., Kiss Gyula 50 kr., Venyén Gábor 1 kr., Nyeste János 10 kr., N.N. 20. kr.,N.N. 10. kr., ifj. Bagu Mihály 10 kr., Nyeste Áron 10 kr., S. Herman 5 kr., Demjén Ignác 10 kr., Sáradi J., Demjén P., Stern M., Markovics, Samonovics Bernát 5-5 kr., Szécsényi Endre 50 kr., Orbán Károly 10 kr., Márkus Menyhért 20 kr., M.I. 4 kr., Béres József 10 kr., Grünfeld 5 kr., Heister J. 5 kr., ifj. Tóth P. 3 kr., Csonka József 10 kr., Nyeste Gyula 10 kr., Tuba Gábor 5 kr. és Demjén János 10 kr.

9. Bótrágy községben befolyt 4 frt. 45 kr. Hozzájárultak: Szakács Béni 10 kr., Rónay Sándor 20 kr., Veisz Jakab 10 kr., Fógel Lőrinc 10 kr., Kassel Zs. 1 frt. Vigváry Endre 30 kr., Füzesséry Lajos 20 kr., Péter Pál 5 kr. Moskovics Izsák 15 kr., Lebovics I. 10 kr., Rosenbaum Jenő 10 kr., Bajusz A. 5 kr.,Gönczy József 10 kr., Glück Mihály, Kleimán Náthán 5-5 kr., Bótrágy község 1 frt. 40 kr., Novotny Ferenc 20 kr., Kohn Mór 20 kr.

10. Som községben befolyt 8 frt. 15 kr. Hozzájárultak: a községi lakosok által adott élet neműekből befolyt 6 frt, Király Béla 50 kr., Maczkó János 15 kr., Maczkó Mariska 10 kr., Schvarcz H. 5 kr., Barkaszi János 15 kr., Klein Ignác 5 kr., Deme József 5 kr., Kun Mór 10 kr., Bogdány Ilona 30 kr., Klein Mayer 20 kr., Tardi István 50 kr.

11. Kisalmás községben befolyt 2 frt. 50 kr. Összeadták: Kisalmás község 1 frt., Budaházy Barnabás 1 frt., Beizer Hugo 50 kr.

12. Nagyalmás község adománya 1 frt.

13. Dávidfalva község adománya 1 frt.

14. Makarja község adománya 1 frt.

15. Ramocsaháza község adománya 2 frt.

16. Felsőverecke községben, Halaktovics János adománya 50 kr.

17. Alsóverecke községben begyűlt 2 frt. 40 kr. Hozzájárultak: Halaktovics Bertalan 1 frt., Komár Fedor 20 kr, Orosz Mihály 20 kr.

18. Ignéc községben befolyt 55 kr. Összeadták: Pap Lajos 30 kr. JenkovszkyMyron 25 kr.

19. Gorond községben befolyt 12 frt. Hozzájárultak. Gorond község 10 frt., Komjáthy Gábor 1 frt., Brandekker Ferenc 1 frt.

20. Belebele község adománya 50 kr.

21. Fedelesfalva község adománya 1 frt.

22. Hercfalva község adománya 50 kr.

23. Újklenóc községben befolyt 1 frt. 40 kr. Összeadták: Újklenóc község 1 frt., Molnár Ferenc 20 kr., N.N. 20 kr.

24. Klocskófalva község adománya 50 kr.

25. Alsóschönborn községből Féhn Ádám adománya 20 kr.

26. Fornos községből befolyt 2 frt. 80 kr. Hozzájárultak: Darcsi Béni 30 kr., N.N. 20 kr., Darcsi Antal, Dóka András 10-10kr., Bartha András 20 kr., Kukri József, id. Bodnár János, Kukri Sándor 10-10 kr., többek által adományozott élet nemű értékesítéséből befolyt 1 frt. 60 kr.

27. Liszarnya (Erdőpatak) község adománya 50 kr.

28. Puznyákfalva község adománya 1 frt.

29. Szidorfalva község adománya 1 frt.

30. Trosztyanica (Nádaspatak) község adománya 50 kr.

31. Nagylucska községben befolyt 2 frt. 40 kr. Összeadták: Bacsinszky Mihály 1 frt., Szegedi 20 kr., Házi Demeter 20 kr., Halmagyi György 50 kr., Trucza Sándor 50 kr.

32. Repede községben befolyt 1 frt. Hozzájárultak: Marinecz Antal, Marinecz Demeter, Léczfalusi Ormódi Pál 10-10 kr., Ormódi Pistáné 20 kr.

33. Alsóviznice község adománya 50 kr.

34. Felsőviznice község adománya 50 kr.

35. Rónafalu községből Zsitnik János adománya 50 kr.

36. Szélestó község adománya 50 kr.

37. Kustánfalva község adománya 50 kr.

38. Frigyesfalva község adománya 50 kr.

39. Kölcsény községből befolyt 98 kr. Összeadták: Rapánszky Mihály, Pataky Frigyes 10-10 kr., Szentmihályi Mihály 20 kr., Chiminecz Andri 10 kr., Lenger János 5 kr., Dankanics János 10 kr., Porohvanec Vaszily 5 kr., Csapoczi Vaszily, N.N. Haszinec Vaszily 5-5 kr., Stecz Jurko 3 kr., Malivajkó, Holub 5-5 kr.

40. Dercen községből befolyt 8 frt. 80 kr. Összeadták: Balogh László 50 kr., Frieder Jenő 30 kr., Patai Sándor 5 kr., Engel, Grünberger Dávid 10-10 kr., Deskó András, Veisz Léby 5-5 kr., Bakó József 10 kr., Máté Ferenc 3 kr., Máté Sándor, Balla Mihály 5-5 kr., Lövi Albert 7 kr., Szabó József 5 kr., Kacsó István 10 kr., Ábrahám M. 5 kr., Szabó M. 4 kr., Dóka Sándor 5 kr., Frieder Simon 5 kr., Sneckendort N. 5 kr., Lukácsfy Béla, Bacskay Gyula, Stern Izrael 10-10 kr., Ábrahám Áron 5 kr. A község lakosaitól begyült termény neműek értékesítéséből befolyt 6 frt. 56 kr.

41. Polena községben befolyt 2 forint 80 kr. Összeadták: Popovics Jenő 50 kr., Mermelstein Izrael 20 kr., Mermelstein Mór 15 kr., Berkovics M. 20 kr. Nátolya Mihály 1 frt. N.N. 15 kr., Alter Géza 10 kr., Alter Áron 25 kr. Schvarcz 25 kr.

42. Mátyus községben befolyt: 1 frt.

43. Harangláb községben begyült 1 frt. 20 kr.[10]

44. Nagylónya községben begyűlt 2 frt. 57 kr. Összeadták: Ecsedy Károly 30 kr., Várady Károly 20 kr. A községben gyűlt 1 frt. 77 kr., Lábas Károly 30 kr.

45. Hetyen községben befolyt 3 frt. 70 kr. Hozzájárultak: id. Komjáthy Sándor 1 frt., Ferenc József 50 kr., községi lakosoktól 2 frt. 20 kr.

46. Mezővári községi jegyző gyűjtésének eredménye 1 frt. 80 kr.

47. Zápszony községben befolyt 6 frt. Hozzájárultak: Pap János 1 frt., Dávid György 1 frt. Turóczi Ferenc 50 kr., Dávid Károly 5 kr., Tóth Imre 50 kr., Szűcs Mihály 50 kr., Topenter Imre 2 frt.

48.Várpalánka községben befolyt 2 frt. 10 kr. Összeadták: József 1 frt.,Turinecz János és Kontracsin András 30-30 kr., id. Vizinger József s Strausz József 20-20 kr., Ecksmidt János 10 kr.

49. Zsdenyován Mrarovszky Ignác gyűjtése 1 frt. 10 kr., Hozzájárultak: Spitzer Lipót 50 kr., Zápletál Ödön 10 kr., Mrarovszky Ignác 50 kr.

50. Serbóc községben begyűlt 1 frt. 50 kr. Összeadták: Papp József 50 kr., serbóci gör. kat. egyház 50 kr., Serbóc urbéres közönsége 50 kr.

51. Újdávidháza községben befolyt 70 kr., Hozzájárultak: Holis László 30 kr., Szmozsanicza Vaszily 20 kr., Orosz Sándor 10 kr., Hrancsák László 10 kr.

52. Bukóc községben Kecsethy Vilmos gyűjtése 50 kr. Hozzájárultak: Jager Hersch 10 kr., Lipsitz Smil 10 kr., Rjaskó Mihály 5 kr.; Kvakovszky János gyűjtése 2 frt. 71 kr. Összeadták: Kvakovszky János 50 kr., Popolics Vaszil, id. Popolics Vaszil 10-10 kr., Dupin Mihály, Popolics Mihály, Mirik István, Szteczó Vaszil, András és János, Dupin Illés, Dupin András 5-5 kr., Dupin János 10 kr., Rizák Vaszil 5 kr., Rjaskó Mihály, Szidák János 2-2 kr., Rjaskó János, Tirbán Elek, Rjaskó Olexa, Mihovics János, Holóka András, Czáp Olena 5-5 kr., Holóka Vaszil 2-2 kr., Feczer Simon, Feczer Fedor, Hodovánecz György, Fedurka, Hodán Vaszil, Bángyi, Pánykulics Mihály 5-5 kr., Vedár 4 kr., Fártim Mihály 5 kr., Timkó Vaszil 10 kr., Fodor Péter 5 kr., Kobály 2 kr., Kobály Vaszil 3 kr, Tirbán Elek 2 kr., Tirbán Mihály 10 kr., Rjaskó Fedor 5 kr. 5 kr., Duzsár Elek 2 kr.

53. Zsdenyova községben befolyt: 1 frt. 45 kr. Összeállították: Mittelman Volf 25 kr., Mittelmann Mór 10 kr., Friedman Jakab 20 kr., Lieberman Mayer 10 kr., Rosenberg Berkó 5 kr., Veisz Léba 10 kr., Veisz Ignác, Veisz Mózes, Berger Chajem, Teichman Leibi 10-10 kr., Spielman Kiva 5 kr., Veisz Iczik 10 kr., Veisz Mayer és Penner Jutka 5-5 kr.

54. A nagybégányi körjegyzőséghez tartozó községekben befolyt 17 frt. 36 kr. A gyűjtő ívek hiányában az adakozók nevei nem közölhetők.

55. Klacsanó községből, Zserebák Demeter adománya 50 kr.

56. Ódávidháza községből Kacsurovszky György adománya 25 kr.

57. Klastromalja községből Trosczák János adománya 25 kr.

58. Lauka községből Brucza János adománya 20 kr.

59. Podhering községben befolyt 1 frt. 70 kr. Összeadták: Kohn Sámuel 20 kr., Podhering község 50 kr., Gerőfi Gyula 50 kr., Feczkánics Ferenc 50 kr.

60. Oroszvég községben befolyt 4 frt. 64 kr. Hozzájárultak: Rothman Juda, Saizberger M. 10-10 kr., Fuchsz Mendel, Sor Salamon 20-20 kr., Veisz Herman, Kacz Jakab 10-10 kr., Achátz János 20 kr. Markovics Miklós 14 kr., Scnik 20 kr., Martin, Fuchsz Herman, Schönfeld, Jakabovics 10-10 kr., özv. Alexandrovics Józsefné, Günther Mihály 50-50 kr. Roszler Gusztáv 20 kr., Kátus Nathán, Veisz Náthán 10-10 kr., Klein Háno 30 kr., N.N. 10 kr., Glatz Sámuel 30 kr., N.N. 20 kr., Svimmer Solem 30 kr., Veisz Herman, Volhand Herman, Herschkovics Ignác 10-10 kr.

61. Munkács város adománya 5 frt.

62. Árdánháza községből befolyt 25 kr. Adakozók: Fejér László 20., Rádik János 5 kr.

63. Drágabártfalva községben befolyt 3 frt. 51 kr. Összeadták: Tóth István 20 kr., Kaszárda György, Mauszkopf D. 10-10 kr., Olexik János 2 kr., Popovics János, Iltyó András 3-3 kr., Mondik Péter, Klein Herman 10-10 kr., Szabó Mihály 50 kr., Bizilya János, László, Ferenc és János 2-2 kr., Szabó Elek 25 kr., Drágabártfalva község 2 frt.,

64. Beregszőlős községből Borostyány Zoltán adománya 50 kr.

65. Tiszakerecseny községben befolyt 2 frt. 30 kr. Hozzájárultak: Szabó Pál 20 kr., Szabó Imre 10 kr., élet neműekből befolyt 2 frt.

66. Tiszaszalka községben befolyt 4 frt. Összeadták: Horthy Gyula 2 frt., Schlesinger Rudolfné 50 kr., Bereznay István 50 kr., Tiszaszalka község 1 frt.

67. Tiszaadony községben befolyt  2frt. 80 kr. Összeadták: Veisz Menyhért 50 kr., Szabó József 5 kr., Csatáry Károly 5 kr., Friedmann Ferenc 5 kr., Gyurás Ferenc 1 frt. 50 kr., Kiss Gusztáv 10 kr., Csatáry Ferenc 50 kr.

68. Tiszavid községben befolyt 9 frt. Összeadták: Balog József a kisbirtokos gazdák megbízásából 5 frt., A községi lakosoktól begyűlt 2 frt. 40 kr., Arday Pál 50 kr., Lizák István 10 kr., Balog József 50 kr. és neje Göncs Ágnes 50 kr.

69. Bene községben befolyt 5 frt. 23 kr.[11]

70. Csomonya községben befolyt 1 frt. 85 kr. Összeadták: Gyurkodi Lázár 10 kr., Dicső Endre 15 kr., Veisz Ferenc 20 kr. Hadar József 10 kr., Reisman Mózes 10 kr., Reisman Ignác 20 kr., Csomonya község 1 frt.

71. Malmos községben 1-3 kr.-os adományokból befolyt 42 kr.

72. Mártonka községben befolyt 50 kr. Összeadták: Baltovics Miklós 40 kr. Leczó Andor 10 kr.

73. Nagytibava községben befolyt 1 frt. 50 kr. Összeadták: az iskolába járó növendékek 1 frt., Medvigy Ödön 50 kr.

74. Duszina (Zajgó) községben befolyt 2 frt 90 kr. Hozzájárultak: Meizlik Jankel, Zavagyák György, Senkó Vaszil, Jankovics Vaszil 10-10 kr., FeuersteisChaim, Ivéncsü Péter, Engelman Herskó 20-20 kr., Hogya Fedor, Grósz Sája, Meizlik Elya, Stern Salamon, Osztróka Mihály, Dankovics Fedor 10-10 kr., Osgyány Dezső 25 kr., Stern Salamon 20 kr., Mihovics András 10 kr., Moszub Iván 5 kr., Veisz Motyó 10 kr., Hanykulics Fedor 10 kr., Matyaskovics 20 kr., Romzsa Sándor 30 kr., Matyaczkó Miklós 20 kr.

75. A gergelyi körjegyző gyűjtése 18 frt. 15 kr.

76. A volóci körjegyző gyűjtése 1 frt. Hozzájárultak: Turóczy Sándor 20 kr., Neuman Márkusz, Kacz Salamon, Szelecham Sándor, Ihnácz János, Motrinecz László 10-10 kr. Szelecsényi Hugó 30 kr., Zékány János nagyábránkai gör. katolikus lelkész adománya 50 kr.[12]

77. Kisgút község 1 kor. 30 fillér érkezett be. ezen összeget összeadták Berzsenyi András 20 f., Palocsay József 40 f., Balogh Ignác 60 fil. és Tóth András 10 fil.

78. Csarodáról Dreveczky Nándor erdész úr 2 koronát adakozott a szoborra. [13]

79. Szolyva községben egyesektől befolyt 70 fillér.

80. Hete községben egyesektől befolyt 3 kor. 28 fillér.[14]

81. Fehércse községből 2 korona adomány folyt be. Ezen összeghez hozzájárultak: Rákosi Dániel 12 fil., Tóth Márton, Vass Bálint, Vider Ignác, Köpeczi Domokos 20-20 fil., Oláh Jánosné 38 fil. és Barcsay Sándor 40 fillér.[15]

82. Mezőtarpa községből befolyt: 41 kor. 90 fil. Ezen összeghez hozzájárultak: id. Esze János 4 kor., Simon Károly, Rácz Mihály 2-2 kor., Simon Károly és Rácz Mihály 2-2 kor., Belényesi Károly, Esze Elek, Szabó Mária, Esze József, Debreczeni András, Debreczeni Elemér, Belényesi Ferenc, Rácz József, ifj. Esze János, Tokai Zsigmond, Szabó Benjamin, Kovács Albert 1-1 kor., Czap József, Bede Sándor, Csapó Mihály 80-80 fil., Klein Eduárd, id. Esze Gábor, Szőke Ferenc, Pap Ferencné, ifj. Esze Gábor, Nagy Pál 60-60 fil., Varga János, Simon József, Bede Béni, Szabó Lajos, Tokai Károly, Simon Ferenc, Csapó Lajos, Debreczeni Béni, Pap Károly, Madai József, Simon József, id. Belényesi Ferenc, Győry Károly, Monó István, Klein József, Péter Sámuel, Lukács Ferenc, Madar Júlia, Bede János, Varga Jánosné, Győry Sándor, Oláh Berti, Czap Ferenc, Faggyas Gábor, Csonka József, Szabó Imre, Rácz István 40-40 fil., Győry Benjamin 50 fil., Bede Sándor, Varga András, Simon Józsefné,ifj. Jenei Károly, ifj. Belényesi Ferenc, Dohádi Gáborné 30-30 fil., Kopács János, Simon Zsuzsanna, Chiminecz László, Gelberman, Czap Károly, Szász Antal, Sütő András, Grósz Józsefné, Szász Péter, Edelényi Lajos 20-20 fil., Sütő Károly és Sütő András 10-10 fil.[16]

A szoboralap az ország távoli pontjaiból ideküldött összegekkel is gyarapodott. Például Maros-Torda megye alispánja, valamint Budapesti MÁV tisztviselők adakozása után az alap több mint 12 ezer koronára gyarapodott.[17]

A Rákóczi-szabadságharc kezdetének 200. évfordulója (1903) újabb lökést adott az adományok gyűjtésének. Ha az országos viszonyokat vesszük figyelembe a Felvidéken négy Rákóczi szobor megalkotása volt tervbe. Így történhetett, hogy Beregszász a szoborállítási versenyben volt Kassával, amely 1902 végén egy 20 ezres szoboralapot létesített, míg a beregszászi emlék javára alig volt több 12 ezer koronánál.[18] Kassa város lovas szobrára, hat évvel később már 300 ezer koronát gyűjtöttek össze, belépett a versenybe Sátoraljaújhely is az új vármegyeháza előtti szobortervével. A Bereg vármegyei szobor költségeire addig 30 ezer korona gyűlt össze. A negyedik szobrot Szécsényben szerették volna felállítani a város főterén, amire 19 ezer korona gyűlt be. Ez alatt Érsekújvár, Kecskemét, Szeged, Zombor városokban is gyűjtés folyt Rákóczi szobrára, de jelentős összegeket nem sikerült begyűjteni. Ilyen nagy igény mutatkozott ekkor a Rákóczi szobrokra, mivel 1908-ban Rákóczi emlékét csupán egy mellszobor hirdette Zólyomban.[19]

Beregszász Rákóczi kultuszát a már említett zászlóbontásra való emlékezés tette emlékezetessé. Jobszty Gyula alispán és Gulácsy István főjegyző támogatták az ünnepségeket, folyamatosan tárgyaltak a szoboralap megerősítéséről és a vármegye a következő ünnepélyes határozatot fogadta el: „Beregvármegye közönsége oly hódoló kegyelettel viseltetik II. Rákóczi Ferenc emléke iránt, hogy dicsőséges –bár gyászos végű– szabadság harcának, s azzal együtt neki magának, a hazája szabadságáért, a magyarság ügyéért önzetlen harcot vívott és mindent feláldozni kész vezérnek emlékezetét szabadságharca dicső kora megnyiltanak 200-dik évfordulóján hazafias lelkesedéssel kész megünnepelni. Bereg vármegye közönségének annyival több oka és több joga van ehhez, mert II. Rákóczi Ferenc hadi lobogóit Beregszász város piacán bontották ki legelőször. Innen harsogta be az országot a „Recrudescunt”! E vármegye fiai, ma is élő családok elei szolgáltatták az első, a legjobb és leghívebb kuruc vitézeket,– és a dicsőség napjának lehanyatlása után, midőn a szabadság és a magyarság ügye megbukott, a vármegye erdei, hegyei, falvai, tanyái adtak utolsó menedéket az üldözött hősöknek, a bujdosó hazafiaknak. A Nagy Fejedelem hű Bereg vármegyéjén át vonultak ki az országból, holtig tartó száműzetésbe. Bereg vármegye törvényhatósága egyhangú lelkesedéssel mondja ki, hogy II. Rákóczi Ferenc szabadságharca 200 éves évfordulója emlékét megünnepelni kívánja.[20]

A megyei ünnepségeket a főispán vezette szoborbizottság szervezte, amely a pótadó terhére 1000 korona hitelt vett fel a kiadások fedezésére. Természetes volt, hogy az ünnepségekbe bevonták a ruszin lakosságot, a „Gens fidelissimát.” A leghűségesebb nép, a ruszinság is magáénak tekintette, a Nagyságos Fejedelem emlékét, a tiszteletére szervezett ünnepségeken való részvételt.[21]

Az adakozás sikeres formájának bizonyult a sorsjáték. Így Andrássy Gyula és Thaly Kálmán vezetésével sorsjáték-bizottság alakult, amely az eddigi pénzalap kiegészítésére törekedett. A főnyeremény 40. ezer korona, az összes nyeremény értéke pedig 90 ezer korona volt. A sorsjegyek darabjai 1 koronába kerültek. A szoborbizottság úrhölgyeket kért fel a hazafias ügy támogatására. A nyilvános sorsjegy húzására március 15-én Budapesten a magy. kir. lottóigazgatóságnál (IX. ker. Vámpalota) került sor.[22]

Az adakozások folyamatát az első világháború szakította meg, a helyzetre való tekintettel, a szoboralap a begyűlt pénzt jótékonysági szervezeteknek, a Vörös Keresztnek adták át a sebesültek ápolására, a rászorulók megsegítésére. A vesztes I. világháború után vidékünk a Csehszlovák Köztársaság kötelékébe került, ahol a politikai körülmények nem tették lehetővé, hogy a magyar szabadságharc kiválóságának méretes szobrot emeljenek városunkban. Beregszász magyar érzelmű képviselői ekkor, avval voltak elfoglalva, hogy megakadályozzák T. Masariknak, Csehszlovákia első elnöke szobrának a felállítását Bereg vármegye központjába. Az 1938. évi visszacsatolás (I.bécsi döntés)  után kitört II. világháború idején sem  voltak meg a körülmények a szoborépítésre, a kultúrára szánt pénzek jelentős részét a háborús kiadások emésztették fel.

A második világháború után a szovjet rendszer körülményei között sem volt realitása –a jól ismert okok miatt– a magyar szabadságharc vezérének emléket állítani. A szovjet éra végén azonban változott a helyzet, így az 1990-es évek elején a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Beregszászon újra gyűjtésbe kezdett a Rákóczi–szobor felállítsa érdekében, de az erőfeszítések, megfelelő anyagiak hiányában nem vezettek eredményre. A rendszerváltás utáni éveknek a Rákóczi-kultusza hozott némi eredményt, ugyanis elkészülhetett két makett az elképzelt lovon ülő fejedelemről. Egyiket Mihajlo Beleny, a másikat Matl Péter kárpátaljai szobrászművészek formálták meg. A nagyszerű tervek, ha nem is válhattak valóra, de egyértelműen bizonyították a Beregiek szándékát.

A Rákóczi–szabadságharc 300. éves jubileuma újból felelevenítette a szoborral kapcsolatosan terveket, de a szoborépítés csak Magyarország kormánya által meghirdetett Rákóczi emlékév – 2019  keretein belül kezdődhetett el, a Bethlen Gábor Alap támogatásával. Az emlékmű ügye mellé ezúttal is a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és Beregszász Polgármesteri Hivatala állt. A Beregszászi Önkormányzat megrendelésére a városi Budapest parkot 2019. július végére előkészítették a szobor fogadására. Augusztus végére bronzba lett öntve a fejedelmi szobor. A szobor megalkotója a Püspökladányban élő Györfi Lajos szobrászművész. A mű ötnegyedes, azaz egynegyeddel nagyobb az életnagyságúnál, így a ló marmagassága 186 cm, maga Rákóczi pedig 220 cm rajta, amit a korabeli méretek alapján számítottak ki. A bronz lovas szobor súlya 1,2 tonna. A talapzat 20 tonnás kőszikla, amelyen a „Cum Deo pro Patria et Libertate” felirat olvasható a Nagyságos Fejedelem sajátkezű aláírásával.[23]

A szobor létrehozása Magyarország és a kárpátaljai magyarság együttes erőfeszítésének köszönhető, hiszen nagy szükség volt kitartásra a két ország közötti, olykor mesterségesen gerjesztett adminisztratív nehézségek leküzdése alkalmával. Végül a hőn áhított szobor megszületett, a 126-éves álom valóra vált. Véleményünk szerint a Beregszászba érkezett Nagyságos Fejedelem, mint a magyar szabadság és függetlenség szimbóluma hosszú évszázadokig hirdeti majd vidékünkön a környező népek szabadságeszméit is. 

 

Dr. Csatáry György,
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Lehoczky Tivadar Kutatóközpontjának vezetője

 

 

 

[1]Bereg, 1893. május 21./21 sz.

[2] Szép napok. Szerk. Bereg, 1893. május 28./22 sz.

[3]Bereg, 1894. május 6. 19 sz.

[4]Bereg, 1894. március 4. /9 sz.

[5]Győr a Rákóczi-szoborra. Bereg, 1894. május 13. 20 sz.

[6]Bereg, 1894. május 27. 22 sz.

[7]Juliális a Rákóczi-szobor javára. Bereg, 1894. július 15. 29 sz.

[8]Lásd: Rákóczi szobor. Bereg, 1899. március 12. /11 sz.

[9]Gyűjtés a Rákóczy-szoborra. Bereg, 1900. február 25. /8 sz.

[10] Gyűjtés a Rákóczi-szoborra. Bereg, 1900. március 11. /10 sz.

[11]Gyűjtés a Rákóczy-szoborra. Bereg, 1900. április 8. /14 sz.

[12]Gyűjtés a Rákóczi-szoborra. Bereg, 1900. április 29. /17 sz.

[13]Rákóczi-szobor alap. Bereg, 1900. május 6. /18 sz. Az alispáni hivatal szerint, 1900. májusában 10662 korona 86 fillér folyt be, amit a  Beregmegyei Központi Takarékpénztárban kamatoztattak.

[14]Gyűjtés a Rákóczi-szoborra. Bereg, 1900. május 27. /21 sz.

[15]Gyűjtés a Rákóczi-szoborra. Bereg, 1900. június 24. /25 sz.

[16]Gyűjtés a Rákóczi-szoborra. Bereg, 1900. július 29. /30 sz.

[17]1)Adomány a Rákóczi-szoborra. Bereg, 1902. november 23. /47 sz.; 2) Adakozás a Beregszászban felállítandó Rákóczi-szoboralap javára. Bereg. 1903. május 10. /19 sz.

[18]Kassa város a Rákóczi-szoborra. Bereg, 1902. november 2. /44 sz.

[19]II. Rákóczi Ferenc szobrai a Felvidéken. Bereg, 1908. augusztus 16. /33 sz.

[20]A vármegye Rákóczi-ünnepe. Bereg, 1903. július 19. /29 sz.

[21]Rákóczi emléke. Bereg, 1903. augusztus 23. /34sz.

[22]Bereg vármegye II. Rákóczi Ferencért! Bereg, 1908. február 2. /5 sz.

[23] Badó Zsolt, Ferenc-napon érkezett meg Beregszászba Rákóczi. (December 17-én lesz a szobor ünnepélyes avatása) Kárpátalja, 2019.december 3.