Az ukrajnai magyar szervezetek nyilatkozata az „Ukrajna állami etno-nacionális politikájának koncepciója” c. tervezettel kapcsolatban

A kárpátaljai magyar szervezetek aggodalmukat fejezik ki a készülő tervezettel kapcsolatban.

A tervezet kidolgozása céljából életre hívott bizottságban a nemzetiségek képviselői nem kaptak helyet, ami azt vetíti előre, hogy ismét a nemzetiségek képviselőinek érdemi bevonása nélkül akarnak a létüket alapvetően befolyásoló döntéseket hozni.

A dokumentum kívül helyezi magát az ország Alkotmányos, nemzetközi-jogi és egyéb jogszabályi keretein, s úgy érvel, hogy erre az ukrán nemzet sokéves szovjet elnyomása nyújt morális alapot, miközben a nemzetiségi kisebbségek helyzetének tárgyalásánál ugyanezt már nem kívánja figyelembe venni.

A tervezet Ukrajna állampolgárait négy kategóriába sorolja, amelyek között a magyarok, románok, lengyelek, szlovákok stb. mintegy harmadrendű állampolgárokként, e hierarchia majd legalacsonyabb szintjén állnak. Államalkotó népnek csupán az ukrán etnikumot tekinti.

A szövegben szereplő integráció kifejezés valójában az ukrán etnikumba történő asszimilációt takarja. Ennek megfelelően az alapelvek közül „kifelejtik” „az asszimiláció mesterséges felgyorsítására irányuló lépések tilalmának” fogalmát, ami a kisebbségek vonatkozásában számos nemzetközi jogi dokumentumban is követelményként jelenik meg.

A dokumentumból teljességgel hiányoznak azok a jogszabályi szinten garantált tényezők, amelyek alapvető fontosságúak a kisebbségek megmaradása szempontjából: az anyanyelvű oktatás lehetősége, a nemzeti kulturális autonómia biztosítása, a hagyományos letelepedési terrénum, a történelmi vallás-felekezeti lét megőrzése, stb.

Ugyancsak nem esik szó a nemzeti kisebbségek valódi integrációját elősegítő olyan tényezőkről, mint a kisebbségi állampolgárok hatalmi szervekbe történő reális választási esélyeinek, vagy azok a végrehajtó hatalomban való részvételének biztosítása.

A kárpátaljai magyar szervezetek a koncepció tervezetét a kisebbségek vonatkozásában diszkriminatívnak, s Ukrajna Alkotmányával, hatályos törvényeivel és nemzetközi kötelezettségvállalásaival összeegyeztethetetlennek tartják.

A szervezetek nevében:

dr. Brenzovics László,
a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
elnöke
Zán Fábián Sándor,
a Kárpátaljai Református Egyházkerület
püspöke
dr. Zubánics László,
az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség
elnöke
Majnek Antal,
a Kárpátaljai Római Katolikus Egyházmegye
püspöke
dr. Orosz Ildikó,
a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
elnöke
Demkó Ferenc,
a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye
Beregszászi (Magyar) Esperesi Kerület
esperese

Ungvár, 2017. december 18.