Művészeti, illetve zeneiskolák magyar nyelven oktató pedagógusainak támogatása – kárpátaljai regionális pályázat

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. megbízásából pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2016. évi „Egyéb támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint:

 

1. A pályázat célja:

Az 1227/2016. (V. 2.) számú Korm. határozatban foglaltakra figyelemmel, a kárpátaljai művészeti iskolákban munkájukat magyar nyelven ellátó dolgozók támogatása.

 

2. A pályázók köre:

Ukrajnában élő természetes személy, aki:

Ukrajnában működő, akkreditált alap- vagy középfokú művészeti oktatási intézményben, illetve zeneiskolában munkaviszonyban lévő, művészeti szakvégzettséggel rendelkező pedagógus, aki rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt az oktatásban is alkalmazza, továbbá vállalja, hogy a magyar zenei és kulturális örökség megőrzése érdekében végzi oktatási tevékenységét, és aktívan részt vesz a magyar kultúra terjesztésében.

 

3. Igényelhető támogatás

3.1. Rendelkezésre álló támogatási keretösszeg 17,5 millió Ft.

3.2. Igényelhető támogatás

Művészeti oktatási intézményben dolgozók, akik:

művészeti szakvégzettséggel rendelkeznek és feladataikat magyar nyelven is ellátják

– összesen 100. 000 Ft.

3.3. A Támogató a támogatási összeget egy részletben banki átutalással teljesíti. Készpénz vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség.

3.4. A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

3.5. A pályázat kiírója a pénzügyi elszámolást nem teszi kötelezővé.

3.6. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

3.7. A támogatás intenzitásának mértéke: 100%

 

4. Pályázatok benyújtásának módja:

Jelen pályázati felhívás alapján az igényelhető támogatásra 2016. július 1. – 2016. július 31.közötti időszakban lehet pályázatot benyújtani. A pályázati adatlap és a munkáltatói igazolás űrlapja a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány irodáiban igényelhető. További tájékoztatást kaphatnak a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány irodáiban.

 

A pályázat benyújtására nyitva álló fenti határidők elmulasztása jogvesztő hatályú!

 

5. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

5.1. Pályázati adatlap

A pályázati adatlap a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány regionális irodáiban igényelhető.

5.2. A pályázat mellékletei

– A pályázó érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;

– A pályázó adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

– A pályázó diplomájának (végzettséget igazoló okiratának) fénymásolata;

– A pályázó munkáltatói igazolásának eredeti példánya;

– A pályázó magyar igazolványának fénymásolata;

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség igazolásának eredeti példánya;

A magyar zenei és kulturális örökség megőrzését segítő éves terv, illetve éves programterv.

 

6. Hiánypótlás

Amennyiben a pályázat vagy a kötelezően csatolandó mellékletek hiánypótlásra szorulnak, akkor a pályázó köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben a pályázat érvénytelennek minősül.Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

 

7. Pályázatelbírálási és eljárási rend:

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány központi irodája ellenőrzi, hogy a pályázat megfelel-e a pályázati feltételeknek. A lebonyolító szervezet javaslatot tesz a támogatások odaítéléséről. A pályázatokról a Bethlen Gábor Alap Bizottsága dönt. A támogatást a lebonyolító szervezet folyósítja.

 

8. Szerződéskötés:

A nyertes pályázókkal a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány (a továbbiakban: Támogató) a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) megbízásából szerződést köt. A pályázat kiírója a pályázattal kapcsolatos esetleges elutasító döntését nem indokolja, és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs.

 

9. Szerződésszegés következményei:

Amennyiben a pályázat kiírója utólagosan értesül, hogy a pályázó valamilyen formában megtévesztette, illetve a pályázat benyújtása során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltatott, a Támogató jogosult a megkötött szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.

A pályázó tudomásul veszi, hogy szerződésszegés esetén köteles a hozzájárulás összegét a Támogató rendelkezése szerint részben vagy egészben – a támogatási szerződésben meghatározott ügyleti kamat felszámításával egyidejűleg – visszafizetni.

 

10. Adatvédelmi hozzájárulás:

A pályázat beadásával a pályázó egyben hozzájárul az alábbi adatainak és a támogatói döntés tartalmának a BGA Zrt. internetes honlapján való nyilvános közzétételéhez, kezeléséhez:

• a pályázó neve, lakcíme,

• a pályázott összeg,

• a pályázatról szóló döntés,

• a támogatási összeg,

• a támogatás formája, kategóriája, intenzitása,

• a támogatás futamideje.

A Pályázó felelősséget vállal arra, hogy az általa benyújtásra kerülő bármilyen nemű dokumentáció – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, továbbá az érintettre irányadó személyes joga alapján – nem sérti senki személyiségi jogait, és a Pályázó rendelkezik mindazon beleegyezéssel, engedéllyel, amely e jogokkal bíró személyektől beszerezhető. Az ezek esetleges hiányából származó következmények teljes mértékben a Pályázót terhelik.

 

11. A pályázati csomag elemei

a) pályázati felhívás

b) pályázati adatlap

A pályázattal kapcsolatos kérdéseikkel a „KMKSZ” Jótékony­sá­gi Alapítvány regionális vagy köz­ponti irodájához fordulhatnak. Honlap: www.kmkszalap.org