A kárpátaljai magyar nyelvű közoktatásban dolgozók támogatása

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. megbízásából pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2016. évi „Egyéb támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint:

1. A pályázat célja:

A 1227/2016. (V. 2.) számú Korm. határozatban foglaltakra figyelemmel a kárpátaljai magyar nyelvű közoktatási intézményekben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek, illetve a magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatok megvalósítását segítő személyek támogatása.

2. A pályázók köre:

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó (Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező, Ukrajnában élő, magát magyarnak valló természetes személy), aki:

– Ukrajnában működő, akkreditált magyar vagy részben magyar tannyelvű közoktatási, illetve annak hiányában magyar nyelv oktatását végző, állami vagy önkormányzati oktatási intézménnyel munkaviszonyban álló pedagógiai munkát végző dolgozója volt a 2015/2016-os tanév második félévében, illetve a 2016/2017-es tanévben létesít vagy folytat munkaviszonyt;

– Ukrajnában működő, akkreditált magyar vagy részben magyar tannyelvű, III., illetve annál alacsonyabb fokozatú általános közoktatási intézmény munkaviszonyban lévő nem pedagógiai munkát végző, illetve gyermekgondozási segélyen lévő dolgozója volt a 2015/2016-os tanév második félévében, illetve a 2016/2017-es tanévben létesít vagy folytat munkaviszonyt.

3. Igényelhető támogatás

3.1. Rendelkezésre álló támogatási keretösszeg 240.000.000 Ft.

3.2. Igényelhető támogatás célcsoportonként:

3.2.1. a) megyei, járási, városi módszerészek, tanügyi vezetők, óraszámtól függetlenül, akik speciálisan a magyar oktatási intézmények munkáját elősegítő módszertani intézmények vagy intézményrészek munkatársai, amennyiben rendelkeznek magyar-igazolvánnyal,

b) iskolaigazgatók, tanügyi és nevelési igazgatóhelyettesek magyar vagy részben magyar tannyelvű iskolában, óraszámtól függetlenül,

c) legalább fél állásban (9 óra) dolgozó, pedagógiai végzettséggel rendelkező tanárok és tanítók, teljes állásban dolgozó szervezők, napközis nevelők, szakkörvezetők, pszichológusok, logopédusok (a magyar tannyelvű osztályokban/csoportokban), (több munkahely esetén az órák összege)

– összesen 180. 000 Ft (egy félévre vonatkozóan 90.000 Ft-nak megfelelő UAH).

3.2.2. Oktatási intézményekben dolgozó pedagógusok támogatása, akik:

a) kevesebb, mint félállásban (9 óra) dolgozó pedagógiai végzettséggel rendelkező tanárok, tanítók, nem teljes állásban dolgozó szervezők, napközis nevelők, szakkörvezetők, pszichológusok, logopédusok valamint éjszakai nevelők (a magyar tannyelvű iskolai osztályokban) (több munkahely esetén az órák összege),

b) óvodavezető, óvodai nevelő, zenei vezető, tornatanár, óvodai módszerész, logopédus, pszichológus, idegennyelv-tanár, szervező, aki az óvoda magyar tannyelvű csoportjában dolgozik, óraszámtól függetlenül,

c) a nem magyar tannyelvű oktatási intézményekben magyar nyelvet oktató pedagógusok

– összesen 108.000 Ft (egy félévre vonatkozóan 54.000 Ft-nak megfelelő UAH).

3.2.3. Az akkreditált oktatási intézményben hivatalos munkaviszonyban lévő, magyarigazolvánnyal rendelkező, az iskolai és óvodai magyar nyelvű pedagógiai munkához kapcsolódó, kisegítő munkát végző személyek és a vonatkozó tanévrész több mint felének megfelelő időtartamban gyermekgondozási segélyen lévő pedagógusok,

– összesen 36.000 Ft (egy félévre vonatkozóan 18.000 Ft-nak megfelelő UAH).

3.3. A Támogató a támogatási összeget két részletben átutalással teljesíti a pályázó pályázati adatlapon megjelölt bankszámlájára. Készpénz vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség.

3.4. A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

3.5. A pályázat kiírója a pénzügyi elszámolást nem teszi kötelezővé.

3.6. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

3.7. A támogatás intenzitásának mértéke: 100%

4. Pályázatok benyújtásának módja:

Jelen pályázati felhívás alapján az igényelhető támogatásra 2016. június 8. – 2016. október 15.1 közötti időszakban lehet pályázatot benyújtani az alábbiak figyelembevételével:

2016. június 8-tól 2016. július 8-ig a 2015/2016-os tanév második félévében a 3. pontban megjelölt személyek nyújthatnak be pályázatot.

Azon pályázók, akik 2016. június 1. és 2016. június 30. között érvényes pályázatot nyújtottak be, a támogatási összeg második részletét a 2016. szeptember 15. és 2016. október 15-i pályázati szakaszban az oktatási-nevelési intézmény munkáltatói igazolásának benyújtását követően kapják meg a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítványtól.

2016. szeptember 15-től 2016. október 15-ig azok a 3. pontban felsorolt személyek nyújthatnak be pályázatot az 5. pontban felsorolt feltételekkel, akik a 2016/2017-es tanévben létesítetek munkaviszonyt (vagy nem nyújtottak be ezen pályázati felhívásra 2016. június 1. és 2016. június 30. között pályázatot, de ebben a pályázati szakaszban már kizárólag a második félévi támogatásra pályázhatnak).

A pályázat benyújtására nyitva álló fenti határidők elmulasztása jogvesztő!

5. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

5.1. Pályázati adatlap

A pályázati adatlap a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány megbízottainál igényelhető. Az intézményi igazolás űrlapját az oktatási intézményben, illetve a megbízottaknál szerezhetik be. A pályázatot befogadó megbízottak nevét és elérhetőségét az alapítvány a sajtóban közzéteszi. További tájékoztatást kaphatnak a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány irodáiban, valamint az Alapítvány megbízottainál.

5.2. A pályázat mellékletei

A 3.2.1. és a 3.2.2. pontokban megjelölt támogatásra vonatkozó igénylési feltételek esetén:

– a pályázó érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;

– a pályázó adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

– a pályázó diplomájának (végzettséget igazoló okiratának) fénymásolata;

– a pályázó intézmény munkáltatói/KMPSZ-igazolásának eredeti példánya, (az oktatási intézmény(ek) igazolásának eredeti példánya a pedagógus munkaviszonyáról az adott tanévi félévben, amely tartalmazza a magyar oktatási nyelvű csoportokra, osztályokra vonatkozó heti óraszámot, vagy nem magyar nyelvű tanintézmények esetén a magyar nyelven vezetett órák heti számát).

A 3.2.1. a) pontban megjelölt támogatásra vonatkozóan a pályázó magyarigazolványánakfénymásolata.

A 3.2.3. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó igénylési feltételek esetén:

– a pályázó érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;

– a pályázó adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

– a pályázó magyarigazolványának fénymásolata;

– a pályázó intézményi munkáltatói igazolásának eredeti példánya, (az oktatási intézmény(ek) igazolásának eredeti példánya a dolgozó munkaviszonyáról az adott tanévi félévben).

6. Hiánypótlás

Amennyiben a pályázat vagy a kötelezően csatolandó mellékletek hiánypótlásra szorulnak, akkor a pályázó köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben a pályázat érvénytelennek minősül.Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

7. Pályázat elbírálási és eljárási rend:

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány központi irodája ellenőrzi, hogy a pályázat megfelel-e a pályázati feltételeknek. A lebonyolító szervezet dönt a támogatások odaítéléséről. A támogatást a lebonyolító szervezet folyósítja.

8. Szerződéskötés:

A nyertes pályázókkal a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány (a továbbiakban: Támogató) a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) megbízásából szerződést köt. A pályázat kiírója a pályázattal kapcsolatos esetleges elutasító döntését nem indokolja, és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs.

9. Szerződésszegés következményei:

Amennyiben a pályázat kiírója utólagosan értesül, hogy a pályázó valamilyen formában megtévesztette, illetve a pályázat benyújtása során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltatott, a Támogató jogosult a megkötött szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.

A pályázó tudomásul veszi, hogy szerződésszegés esetén köteles a hozzájárulás összegét a Támogató rendelkezése szerint részben vagy egészben – támogatási szerződésben meghatározott ügyleti kamat felszámításával egyidejűleg – visszafizetni.

10. Adatvédelmi hozzájárulás:

A pályázat beadásával a pályázó egyben hozzájárul az alábbi adatainak és a támogatói döntés tartalmának a BGA Zrt. internetes honlapján való nyilvános közzétételéhez, kezeléséhez:

• a pályázó neve,

lakcíme,

• a pályázott összeg,

• a pályázatról szóló döntés,

• a támogatási összeg,

• a támogatás formája, kategóriája, intenzitása,

• a támogatás futamideje.

A Pályázó felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtásra kerülő bármilyen nemű dokumentáció – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, továbbá az érintettre irányadó személyes joga alapján – nem sérti senki személyiségi jogait és a Pályázó rendelkezik mindazon beleegyezéssel, engedéllyel, amely e jogokkal bíró személyektől beszerezhető. Az ezek esetleges hiányából származó következmények teljes mértékben a Pályázót terhelik.

11. A pályázati csomag elemei

a) pályázati felhívás,

b) pályázati adatlap.

A pályázattal kapcsolatban az alábbi elérhetőségen kérhető tájékoztatás:www.kmkszalap.org

1 Az időintervallum a Bizottság döntésének függvényében változhat