Kárpátalja önigazgatása, a minket is érintő döntések befolyásolása a cél

Interjú Barta Józseffel, a „KMKSZ” Ukrajnai Magyar Párt listavezetőjével a megyei tanácsi választásokon

Különösen sok múlik most azon, hogy hogyan szerepelnek a magyar pártok a közelgő választásokon. Barta József, a KMKSZ alelnöke, Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnöke, a „KMKSZ” Ukrajnai Magyar Párt megyei szervezetének elnöke és megyei listájának vezetője tájékoztatja olvasóinkat a választásokkal kapcsolatos legfőbb tudnivalókról, illetve arról, mennyi minden áll vagy bukik a választások eredményén.

– Október 25-én Ukrajnában önkormányzati választásokat tartanak. Kérem, adjon rövid helyzetértékelést a kárpátaljai magyarságot illetően a választások küszöbén!

– Rendkívül zavaros világban, és nehéz, válságos helyzetben lévő országban élünk. Az Ukrajna keleti régióiban zajló harci cselekmények (antiterrorista művelet), az azzal összefüggő, több hullámban lebonyolított katonai mozgósítás (mobilizáció) miatt sokan biztonsághiányban, félelemben élnek. A romló gazdasági és pénzügyi helyzet miatt a lakosság elszegényedett, megélhetési gondokkal küszködik. Sokakban eluralkodik az aggodalom, a kilátástalanság, a pozitív jövőkép hiánya. Egyre többen keresik a helyzet, a problémák megoldását, a biztonságot és a megélhetést a határon túl. Különösen igaz ez a kárpátaljai magyarokra, akik az ukránoknál könnyebben jutnak schengeni vízumhoz, munkavállalási lehetőséghez Magyarországon.

Miközben Európa, különösen Magyarország számára a bevándorlás jelent már-már megoldhatatlannak látszó problémát, a kárpátaljai magyarság mint nemzetrész megmaradását a kivándorlás veszélye fenyegeti. Hiszen, ha kivándorol az intellektuális és szakmai elit, a megmaradt nemzetrész életképessége jelentősen csökken, ezért felgyorsulhat az asszimiláció.

Az elmúlt két év talán legfontosabb és legörvendetesebb eredménye, hogy az ukrajnai háborús és instabil helyzet ellenére itt, Kárpátalján sikerült megőrizni a békét, a biztonságot. Nemzetiségi alapon nincs torzsalkodás, a közbiztonság kielégítő. Ahhoz, hogy ez így is maradjon, óvatos, a radikalizmust kizáró, bölcs politizálásra van szükség a jövőben is. De politizálni csak úgy lehet, ha benne vagyunk. Érdekképviseletet hatékonyan csak úgy lehet gyakorolni, ha ott vagyunk, ahol a döntések születnek, ahol rólunk is döntenek, és a döntéseket befolyásolni tudjuk.

Ilyen nehéz, számunkra igencsak felelősségteljes helyzetben tartják meg Ukrajnában a helyhatósági választásokat 2015. október 25-én. Rajtunk, a mi döntésünkön (hogy elmegyünk-e szavazni, s ha igen, hogyan szavazunk) is múlik, hogy gyorsan változó környezetünkben hogyan változik, hogyan alakul a mi helyzetünk.

Az elmúlt 25 év tapasztalatai azt mutatják, hogy magyar közösségünk gondjainak megoldását az ukrán pártok és képviselőik soha nem segítették elő. Céljaink elérésében igazából csak magunkra számíthatunk. Mindannyiunk érdeke, hogy minél több magyar polgármester legyen, minél több olyan magyar képviselő, akik magyar párt színeiben kerültek be a helyi döntéshozó testületekbe, hogy elősegítsék a magyarság számára létfontosságú kérdések rendezését. A cél érdekében a kárpátaljai magyarság összefogásának egyik megnyilvánulása, hogy a KMKSZ megállapodást kötött az UMDSZ-szel az ukrajnai önkormányzati választásokon való együttműködésről, amelynek eredményeképpen a megyei tanácsba közös magyar listát állítottunk, más szinteken pedig lehetőség szerint együttműködünk a jobb választási eredmény érdekében.

– Mit tesz Magyarország kormánya a KMKSZ-szel együttműködve a kárpátaljai magyarság helyzetének javítása, megmaradása érdekében?

– A kárpátaljai magyarság szülőföldön magyarként való megmaradása nemzetpolitikai stratégiai cél.  E cél elérése érdekében a KMKSZ mint a Kárpátalján élő magyarok kulturális, politikai és szociális érdekeit védő nemzetiségi társadalmi szervezet a magyar nemzeti kormánnyal (amely a KMKSZ-t stratégiai partnerének tekinti) együttműködve, az anyaország támogatását bírva egy sor programot dolgozott ki, amelyeket a KMKSZ társadalmi szervezet vagy a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány („KMKSZ” JA) által felépített és működtetett rendszereken keresztül, többnyire pályázati úton valósít meg. Ilyenek:

– támogatói nyilatkozatok kiállítása a schengeni vízum megszerzéséhez;

– magyar–magyar kapcsolattartási támogatás (vízumdíj-visszaigénylés);

– nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és tanesz­köztámogatás, illetve hallgatói támogatás az ukrajnai magyar nyelvű oktatás és nevelés elősegítése céljából;

– a kárpátaljai magyar nyelvű óvodai csoportokba járó gyermekek étkeztetésének támogatása;

– gyermekútlevél-igénylési költségtámogatás a kárpátaljai magyar gyermekek Erzsébet-programban való részvételének elősegítésére;

– a kárpátaljai magyar nyelvű közoktatásban dolgozók támogatása;

– magyar nyelven szolgáltatást biztosító egészségügyi dolgozók támogatása;

– művészeti, illetve zeneiskolák magyar nyelven oktató pedagógusainak támogatása;

– digibox-támogatás a digitális átállás miatt;

– regionális pályázatok a BGA kiírásában a „KMKSZ” JA lebonyolításában;

Keleti Partnerség program az oktatási, nevelési és kulturális intézmények felújítására;

– testvértelepülési adományok koordinálása.

Ezenkívül a magyar állam jelentős volumenű támogatást nyújt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, az egyházi oktatási-nevelési intézmények fenntartására, fejlesztésére. Továbbá:

– Támogatja az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Terv megvalósítását konkrét cselekvési programok keretében.

– A közbiztonság és a biztonságérzet javítása érdekében polgárőrszervezetet hoztunk létre, amely magyarországi támogatásban is részesül.

– A turizmus fellendítése céljából turisztikai tanácsot hoztunk létre.

– Melyek a legfontosabb céljai, feladatai a „KMKSZ” Ukrajnai Magyar Pártnak a közelgő választásokon, illetve azok után?

– Fő célunk az önigazgatás biztosítása a kárpátaljai magyarok számára, életkörülményeik javítása egy demokratikus, európai irányultságú jogállamban, ahol a nemzetiségi kisebbségek jogai azok elvárásai szerint és az európai gyakorlatnak megfelelősen szavatolva vannak.

Fő feladatunk a hatékony magyar érdekképviselet megteremtése az önkormányzati testületekben minden szinten – a megyében, azon belül a járásokban és városokban, ahol legalább 5% a magyarok részaránya, és a magyarlakta vidék falvaiban, nagyközségeiben is.

– Mit szándékozik tenni e célok eléréséért az önök pártja? Milyen választási programmal áll a választópolgárok elé?

– A legfontosabb a béke és a stabilitás mihamarabbi megteremtése az országban. Támogatjuk a keleti háborús konfliktus békés rendezését, a sorkatonai szolgálat megszüntetését, hivatásos hadsereg létrehozását.

– Támogatjuk Ukrajna európai integrációs törekvéseit, a vízummentesség megadását az ukrán állampolgároknak.

– Támogatjuk a hatalom decentralizációjának végrehajtását a szubszidiaritás elvének megfelelően. Fontosnak tartjuk, hogy az önkormányzatok hatáskörének tágítása a szükséges pénzforrások biztosításával együtt történjen. Az önkormányzatok végrehajtó szerveinek megalakításánál vegyék figyelembe a lakosság nemzetiségi összetételét.

– Nem forszírozzuk a közigazgatási reformot, de ha véghez viszik, vannak elvárásaink: vegyék figyelembe a közösségek akaratát, az etnikai összetételt, járáshatárok változtatása esetén pedig politikai, nyelvi, kulturális, oktatási és más intézményesített jogaink védelmére egy olyan járás kialakítását szorgalmazzuk, amely egyesíti a többségében magyarlakta településeket.

– Követeljük az Ukrajnában hatályos Az állami nyelvpolitika alapjairól szóló törvény végrehajtását, az e törvény által előírt nyelvhasználati jogok betartását.

– A szociális-gazdasági helyzet javítása, a vidékfejlesztés és a környezetvédelem érdekében javasoljuk:

* A gazdasági válságot nem IMF-hitelekkel, hanem a saját gazdaság megerősítésével orvosolni.

* Hazai és külföldi tőke bevonásával vállalatokat létrehozni, munkahelyeket teremteni. Ehhez növelni a jogbiztonságot, csökkenteni a kockázati tényezőket, a bürokráciát, kiiktatni a korrupciót.

* Kedvezményes hitellehetőségeket biztosítani a kis- és középvállalkozóknak, az agrárium szereplőinek. Állami dotációt a mezőgazdasági termelőknek.

* Fejleszteni a mezőgazdasági termékek feldolgozó iparát.

* Rendezni a földtulajdon-viszonyokat. Legyen a föld azé, aki megműveli.

* Csökkenteni a lakosság terheit az energiahordozók árának csökkentésével is, ezáltal megnövelni a vásárlóerőt, megerősítve a belső piacot.

* Erősíteni a határokon átnyúló gazdasági kapcsolatokat, jobban kihasználni a határmentiség és a tranzitzónaság előnyeit.

* Javítani a határátkelés lehetőségeit, felgyorsítani folyamatát új határátkelők létesítésének útján is.

* Fejleszteni a turizmust, fő figyelmet fordítva a falusiturizmusra.

* Kardinális változásokat véghezvinni az utak javítása, karbantartása terén. Az útadó befolyásának és felhasználásának szigorúbb ellenőrzését, az útjavítás minőségének társadalmi kontrollját kell bevezetni.

* Elősegíteni, ahol szükséges, a közvilágítás, a vízellátás, a csatornázás, valamint a hulladékgyűjtés megszervezését. Környezetünk tisztaságának védelme mindannyiunk szívügye kell, hogy legyen!

* Fejleszteni a faluházak, falusi kultúrházak, sportkomplexumok, egészségügyi intézmények hálózatát.

* Biztosítani minden állampolgárnak a létminimumot, az elérhető egészségügyi ellátást. Erőteljesebben támogatni a sokgyermekes családokat.

– Az oktatás terén legfontosabb céljaink, feladataink:

* A magyar oktatási rendszer megőrzése és megerősítése Kárpátalján (lehessen magyarul tanítani-nevelni, tanulni óvodától egyetemig, főiskoláig).

* A magyar tannyelvű oktatási intézmények versenyképességének javítása végett emelni az oktatás színvonalát.

* Legyen külső, független értékelés (ЗНО) magyarul és magyarból is.

* Elérni, hogy az ukrán nyelvet a magyar tannyelvű osztályokban ne anyanyelvi módszerrel tanítsák, hogy a magyar iskolában érettségizőkkel szemben pozitív diszkriminációt alkalmazzanak ukrán nyelvből és irodalomból a követelmények kialakítása, a megszerzett tudás ellenőrzése során.

* Javítani a magyar tannyelvű iskolák tankönyvekkel és taneszközökkel való ellátását.

* Létrehozni egy magyar tankerületet a magyar tannyelvű oktatási intézmények munkájának koordinálására, az oktatás fejlesztése és a kisebbségeket segítő nyelvpolitika megvalósítása céljából, valamint a pedagógus-továbbképzés szervezésére, lebonyolítására.

* Bővíteni a magyarul történő szakképzés lehetőségeit.

* Elérni a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és egyéb nem állami oktatási intézmény állami, normatív támogatását.

– Az egészségügyi ellátás javítása érdekében támogatjuk az egészségbiztosítási rendszer bevezetését.

– Sürgetjük a még nem visszaszolgáltatott egyházi ingatlanok visszaszolgáltatását, a sztálini terror kárpátaljai áldozatainak rehabilitációját.

– Miért rendkívül fontos mindannyiunk számára a helyhatósági választásokon való jó szereplés?

– Ha Ukrajnában végrehajtják a hatalom tervezett decentralizációját, az önkormányzatok szerepe felértékelődik, hatáskörük jelentősen kibővül, fontos döntések helyszínévé válnak. Ott kell lennünk, ahol a döntések születnek, hogy lehetőséget kapjunk jogaink, érdekeink megvédésére, céljaink megvalósítására.

Ha Ukrajnában véghezviszik a közigazgatási reformot, olyan helyzetben kell lennünk, hogy érdemben tudjuk befolyásolni annak lebonyolítását elvárásainknak megfelelően.

Meg kell mutatnunk összefogásunk, szülőföldön magyarként való megmaradásunk akaratának erejét önmagunknak, az ukrán többségnek és Magyarországnak egyaránt.

– Miért rendkívül nehéz a jó szereplés elérése a közelgő választásokon?

– Több okból kifolyólag is. Az új választási törvény bonyolultsága, követelményei miatt. Az, hogy csak pártok indulhatnak, hogy a megyei, járási és városi tanácsokban 5%-os küszöböt határoztak meg, több helyszínen rendkívül megnehezíti a dolgunkat, néhány helyszínen szinte lehetetlenné teszi.

A választási kampány, a választások tisztátalansága miatt. Csak reméljük, hogy ezúttal nem lesz szavazatvásárlás, megfélemlítés.

A magyar választók jelentős számban a biztonság hiánya és a megélhetési gondok miatt a határon túl vannak, java részük nem jön haza a választásokra. Szavazataik nagyon hiányoznak majd.

– Mire szeretné felhívni a kárpátaljai magyarok figyelmét a választáshoz közeledve? Milyen eredményeket vár pártja számára a választásokon?

– Sikerült jelölteket állítanunk a megyei tanács képviselőinek megválasztására kijelölt 64 körzetből 52-ben, az ungvári, munkácsi, beregszászi, nagyszőlősi, huszti, técsői és rahói járási és városi tanácsok megválasztására kijelölt körzetek jelentős részében. Ők a közösség érdekében való kiállást, a magyar ügyet bátran és hozzáértéssel felvállaló, az emberek által támogatott személyek. Bízunk az eredményes szereplésükben.

Bízunk abban, hogy mind a megyei, mind a járási és városi tanácsi választásokon, ahol listát tudtunk állítani, megszerezzük a szavazatok legalább 5%-át, sőt, sokkal többet, így a majdani döntéseket befolyásolni tudó erővel és súllyal leszünk jelen az önkormányzati testületekben. Bízunk abban, hogy sok helyszínen választanak meg  jó magyar polgármestereket.

Bízunk abban, hogy a választások eredményeként megmarad vagy megteremtődik az esélye a hatékony magyar érdekképviseletnek a kárpátaljai magyarság és a kárpátaljaiak helyzetének javítására.

Ehhez arra kérem a szavazati joggal rendelkező kárpátaljai magyarokat, az itthon és a határon túl lévőket egyaránt, valamint mindazokat a kárpátaljai szavazópolgárokat, akik céljainkkal egyetértenek, programunkat támogatni akarják, menjenek el október 25-én szavazni, szavazzanak a „KMKSZ” Ukrajnai Magyar Párt listáira, jelöltjeire. Közös jövőnk mindannyiunk szavazatától is függ!

(KárpátaljaLap.net / Espán Margaréta)