„Magyar nyelven szolgáltatást biztosító egészségügyi dolgozók támogatása – kárpátaljai regionális pályázat”

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS „Magyar nyelven szolgáltatást biztosító egészségügyi dolgozók támogatása – kárpátaljai regionális pályázat”

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. megbízásából

pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap „Egyéb támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint:

 

1.    A pályázat célja:

A 1622/2015. (IX. 8.) Korm. határozatban foglaltakra figyelemmel, a kárpátaljai egészségügyi intézményekben gyógyító munkájukat magyar nyelven ellátó dolgozók támogatása.

 

2.       A pályázók köre:

Ukrajnában élő természetes személy, aki:

Ukrajnában működő, akkreditált egészségügyi intézmény munkaviszonyban lévő, egészségügyi szakvégzettséggel rendelkező, közvetlenül a betegekkel foglalkozó  dolgozója, aki rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt  alkalmazza  a betegekkel való kommunikációban, s vállalja, hogy a magyar nyelven történő kommunikáció lehetőségét közzéteszi , illetve megfelelő módon a betegek tudomására hozza, valamint vállalja, hogy adatait a magyarul beszélő egészségügyi dolgozók szaknévsorába felveszik és regisztrál az IMI (http://ittmagyarulis.eu/ )honlapon;

 

3.       Igényelhető támogatás

3.1.             Rendelkezésre álló támogatási keretösszeg  100 millió Ft.

3.2.             Igényelhető támogatás célcsoportonként:

3.2.1.        Egészségügyi intézményben dolgozók, akik:

– felsőfokú  egészségügyi végzettséggel rendelkeznek és orvosi feladatokat látnak el

– összesen 150. 000 Ft.

3.2.2.        Egészségügyi intézményben dolgozók, akik:

– szakirányú középfokú  egészségügyi végzettséggel rendelkeznek és ápolói, felcseri, szülészeti, egyéb a közvetlen betegellátásban felmerülő egészségügyi szakfeladatokat látnak el.

– összesen 100.000 Ft.

3.3.             A Támogató a támogatási összeget egy részletben a banki átutalással teljesíti. Készpénz, vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség.

3.5.             A pályázat kiírója a pénzügyi elszámolást nem teszi kötelezővé.

3.6.             A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

3.7.             A támogatás intenzitásának mértéke: 100%

 

4.         Pályázatok benyújtásának módja:

Jelen pályázati felhívás alapján az igényelhető támogatásra  2015. október 15. – 2015. november 15. közötti időszakban lehet pályázatot benyújtani. A pályázati adatlap és a munkáltatói igazolás űrlapja a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány megbízottaináligényelhető. A pályázatot befogadó megbízottak nevét és elérhetőségét az alapítvány a sajtóban közzé teszi. További tájékoztatást kaphatnak a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány irodáiban valamint az Alapítvány megbízottainál.

 

A pályázat benyújtására nyitva álló fenti határidők elmulasztása jogvesztő!

 

5.       A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

5.1.             Pályázati adatlap, amely tartalmazza a magyar nyelven egészségügyi szolgáltatást biztosító  egészségügyi dolgozók adatait, a szaknévsorába való felvételt biztosító nyilatkozatot, illetve az Itt Lehet Magyarul is weboldalon való regisztrálást bizonyító regisztrációs lapot

pályázati adatlap a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány regionális irodáiban igényelhető.

5.2.             A pályázat mellékletei

A 3.2.1. és a 3.2.2. pontokban megjelölt támogatásra vonatkozó igénylési feltételek esetén:

– A pályázó érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;

– A pályázó adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

– A pályázó diplomájá(i)nak (végzettséget igazoló okiratának) fénymásolata;

– A pályázó  munkáltatói igazolásának eredeti példánya,

– A Kárpátaljai  Magyar Egészségügyi Dolgozók Társasága  igazolásának eredeti példánya

 

6.      Hiánypótlás

Amennyiben a pályázat vagy a kötelezően csatolandó mellékletek hiánypótlásra szorulnak, akkor a pályázó köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben a pályázat érvénytelennek minősül. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

 

7.      Pályázat elbírálási és eljárási rend:

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány központi irodája ellenőrzi, hogy a pályázat megfelel-e a pályázati feltételeknek. A lebonyolító szervezet javaslatot tesz a támogatások odaítéléséről. A támogatást a lebonyolító szervezet folyósítja.

 

8.      Szerződéskötés:

A nyertes pályázókkal a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány (a továbbiakban: Támogató) a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) megbízásából szerződést köt. A pályázat kiírója a pályázattal kapcsolatos esetleges elutasító döntését nem indokolja, és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs.

 

9.       Szerződésszegés következményei:

Amennyiben a pályázat kiírója utólagosan értesül, hogy a pályázó valamilyen formában megtévesztette, illetve a pályázat benyújtása során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltatott, a Támogató jogosult a megkötött szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.

A pályázó tudomásul veszi, hogy szerződésszegés esetén köteles a hozzájárulás összegét a Támogató rendelkezése szerint részben vagy egészben – támogatási szerződésben meghatározott ügyleti kamat felszámításával egyidejűleg  –  visszafizetni.

 

10.     Adatvédelmi hozzájárulás:

A pályázat beadásával a pályázó egyben hozzájárul, hogy az alábbi adatainak és a támogatói döntés tartalmának a BGA Zrt. internetes honlapján való nyilvános közzétételéhez, kezeléséhez.

  • a pályázó neve,
  • lakcíme
  • a pályázott összeg,
  • a pályázatról szóló döntés,
  • a támogatási összeg,
  • a támogatás formája, kategóriája, intenzitása,
  • a támogatás futamideje.

A Pályázó felelősséget vállal arra, hogy az általa benyújtásra kerülő bármilyen nemű dokumentáció – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, továbbá az érintettre irányadó személyes joga alapján – nem sérti senki személyiségi jogait és a Pályázó rendelkezik mindazon beleegyezéssel, engedéllyel, amely e jogokkal bíró személyektől beszerezhető. Az ezek esetleges hiányából származó következmények teljes mértékben a Pályázót terhelik.

 

11.     A pályázati csomag elemei

a.)     pályázati felhívás

b.)     pályázati adatlap

A pályázattal kapcsolatos kérdéseikkel a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány regionális vagy központi irodájához fordulhatnak. Honlap: www.kmkszalap.org

Csatolmány

Forrás: KMKSZ Alap