kmkf-figyelembe-kell-venni-az-oshonos-kisebbsegek-velemenyetz