legfelsobb-tanacs-okleveleben-reszesult-barta-jozsef